Uus Erasmus+ projekt

MTÜ Idee soovib pakkuda kvaliteetset, paindlikku ja mitmekesiste valikutega õppimise võimalusi arvestades Euroopa ja Eesti  arenguvajadusi.

Erasmus+  projektis “Teach the Trainer” (Ref. 2020-1-EE01-KA104-077753) osalemine on elukestva õppe võimaluste ja töömaailma vajaduste vastavusse viimine. Lähtume teadmistest, et enesearengu seisukohast on eesmärgiks õppimisel ja õpetamisel rakendada kaasaegseid digitehnoloogiaid otstarbekamalt ja tulemuslikumalt. Sellega saame parandada elanikkonna digioskuseid. Soovime anda võrdseid võimalusi elukestvaks õppeks ja õppes osaluse kasvu.

Osalemine  Malta Executive Training Institute (ETI) kursustel on vajalik, kuna instituut pöörab väga suurt tähelepanu enda, kui organisatsiooni arendamisele ja uute partnerite leidmisele. Uute õpirännete käigus on eesmärgiks sõlmida omavaheline koostööleping, et  jätkata aktiivset  enesearendamist ja võrgustiku tööd.

Tehes koostööd IATED organisatsiooniga saame osa erinevatest rahvusvahelistest üritustest, mis toovad  aruteluks ja koostööks kokku maailma eri riikide asutusi, organeid ja organisatsioone. IATED toetab seda, sest selline rahvusvaheline koostöö saab aidata riikidel üksteiselt õppida ja edendab teaduse ja tehnoloogia levitamist.

Euroopa Assotsiatsioon EATEL ühendab teadlased, praktikud, hariduse arendajad, ettevõtjad ja poliitikakujundajad ühistesse arutelusse selle üle, kuidas teadust, tehnoloogiat ja praktikat kasutada õppimise teenistuses. Eesmärgiks on elukestev tehnoloogia tõhustatud õppimine ja 21. sajandi väljakutsete keerukusega toimetulek.

Holland Faculty of Applied Social Sciences and Law (FASSL), Amsterdami Ülikool. 

AUAS on teadmusasutus, kus seos hariduse, teadustöö ja kutsepraktika vahel on ühine lõim kõigis nende õppekavades ja teadustöös. Pakutakse interaktiivset õpikeskkonda. Siin seotakse erialane praktika teadustööga, mida on vaja arendada riikide vahelises koostöös, et saavutada parim haridusalane praktika. 

Projekti jooksul toimub enesearendus sotsiaalsel tasandil, mis hõlmab endast muuhulgas suhtlemisoskuste täiendamist ja eneseväljendust. Erinevatele kultuuridele on vaja head keelelist kommunikatsiooni oskust, mis aitab mõista nende kultuuride arenguid. Pakub oskust ära kasutada võimaluste mitmekesisust Euroopa raames. Täiendatud on MTÜ Idee kodulehte, millelt saab rohkem teada organisatsiooni  tegevuste kohta. Saab ülevaate organisatsiooni visioonist ja missioonist, lähemalt tutvuda teadustegevusega. 

Projekti lõpuks meie koolitajad on õppinud kasutama uusi IKT vahendeid, arendanud oma suutlikkust  e-kursuste korraldamises ja sisuloomes, eriti rahvusvahelises koolituskeskonnas. Omandanud uusi hariduslikke lähenemisi  erinevatest kultuuridest ja arendanud erialast keeleoskust.

Tuleviku eesmärgiks on võetud e-moodulite ja kursuste õppematerjalide loomine inglise keeles. Organisatsioon on loonud kuus e-moodulit ja  ühe e-õppekava mis on:

1) mõõdetav kõikides täiendatud (neljas) õppekavades; 

2) Uute e-moodulite loomine terviklikuks e-kursuseks  (mooduliks võib olla eraaldiseisev teema või teemadest koosnev tervik, antud kontekstis on mooduliks õppeaine).

Projekti tulemusena on organisatsioonil uued kogemused sellest, kuidas saab Erasmus+ võimalusi rakendada Euroopa Elukestva Õppe eesmärkide saavutamiseks.Tähtis on osalemine rahvusvahelises elukestva õppe võrgustikus. Olla kursis uusimate trendide, uuringute, arengute ja teadustegevustega.