Tugiisiku koolituse õppekava – Valga 2018

MTÜ Idee on alustanud registreerimist tugiisiku koolitusele, mis toimub 17.september – 18.oktoober 2018 Valgas, Lembitu 2.
Registreerime toimub kuni 12.septembrini.
Registreerimine e-post: raudava@gmail.com

Tugiisik vastab sotsiaalministeeriumi juhendite alusel soovituslikult järgmistele nõuetele:

  • täisealine isik;
  • on läbinud tugiisiku koolituse ja/või töötanud eelnevalt teenuse sihtgrupiga;
  • sobib teenuse saajaga.

Tugiisikutöös on väga olulised isikuomadused ja suhtlemisoskus. Kasuks tuleb rahulikkus, oskus kuulata ja realistlikke eesmärke seada, tunnustamisoskus ja optimism.
Lapsega töötavale tugiisikule rakendatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 10¹. Tugiisik ei tohi olla süüdi mõistetud tahtlikult toimepandud kuriteo eest, mille karistusandmed ei ole karistusregistrist kustutatud.
Tugiisiku töö sisu, -ülesanded ja -korraldus on indiviidi vajadustest sõltuvalt erinevad.
Tugiisikuteenuse eesmärk (SHS § 23) on iseseisva toimetuleku toetamine olukordades, kus isik/pere vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu oma kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel olulisel määral kõrvalabi, mis seisneb juhendamises, motiveerimises ning isiku/pere suurema iseseisvuse ja omavastutuse võime arendamises.
Tugiisik ei tee oma kliendi eest tegevusi ära. Tugiisik ei ole hooldaja ja hooldustoimingud puhtalt hooldamise eesmärgil ei kuulu tugiisiku töö hulka.
Tugiisiku teenuse osutaja võib olla füüsilisest isikust ettevõtja, juriidiline isik, kohaliku omavalitsuse üksus ja riik täidesaatva riigivõimu asutuste kaudu (näiteks SKA või TTA).

Toimumisaeg 17.september – 18.oktoober 2018
Maht 120
Toimumiskoht Valga linn, Lembitu 2
Õppekeskkonna kirjeldus Õppetöö toimub koolituse läbiviimiseks sobivates õpperuumides, mis on varustatud vajaliku õppetehnikaga ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.
Toimumise ajakava ja lisainfo kl 9.00 – 15.00 E, K, N
Õppetöö vorm auditoorne ja iseseisev õpe
Õppekeel eesti keel
Õppejõud Vaike Raudava MSW (2003), TÜ doktorant sotsioloogia õppekaval, 25 aastat töökogemust Eesti haridus- ja sotsiaalhoolekandesüsteemis.

Meeli Tuubel Tartu Ülikool sotsiaaltöö- ja sotsiaalpoliitika õppekaval sotsiaalteaduse MA (2012), Tartu Ülikooli õigusteaduse õppekaval sotsiaalteaduse BA (2018) ja hetkel õigusteaduse magistrant. Aastatel 2007-2018 töötanud Valga Linnavalitsuse sotsiaalabiameti juhatajana.

Ülla Visnapuu BA (2003) sotsiaaltöö õppekaval, 2013-2016 superviisori ja coachi väljaõpe (International Supervision and Coaching Institute) ning rahvusvahelisele standardile (ANSE) vastav kvalifikatsiooni sertifikaat. Omab pikaaegset avaliku sektori töökogemust lastekaitse, sotsiaalhoolekande ning tervishoiukorralduse valdkonnas.

Aleksander Temmo MSc; Viimased 10 aastat on töötanud tootmis- ja kvaliteedijuhina erinevates kõrgtehnoloogilistes ettevõtetes,  omab teadmisi ja rahvusvaheliselt tunnustatud kogemusi kvaliteedijuhtimise ja protsessiarenduse valdkondades, Eesti Kvaliteediühingu liige.

Hind (ei lisandu käibemaksu)  1200 eurot
Sihtrühm Üliõpilased, (lisa)tööd otsivad inimesed, tegevusjuhendajad, sotsiaaltöötajad, õpetajad, noorsootöötajad
Maksimaalne osalejate arv 12
Õppekava rühm Heaolu
Eesmärk Ettevalmistus tööks tugiisikuna
Õpingute alustamise tingimused Soov töötada inimestega
Õpiväljundid Teab Eesti Vabariigi sotsiaalkaitse ja sotsiaalhoolekande peamisi põhimõtteid ning riigi ja perekonna kohustusi abivajaduse korral.
Tunneb eestkoste ja perekonna ülalpidamiskohustuse aluseid.
Orienteerub eesti sotsiaaltöö ametialases terminoloogias.
Tunneb tugiisiku töösuhteid reguleerivat õiguskeskkonda, tugiisiku tegutsemis- ja töösuhte vorme.
Orienteerub oma töökohustuste piires lepingute ja haldusmenetluse raamistikus.
Oskab kasutada klienditöös erinevaid suhtlemisvorme ja -tasandeid.
Oskab lahendada tööülesannetest tulenevaid situatsioone.
Tunneb oma klientidega seotud ametialaseid võrgustikke.
Teab ja oskab kasutada abi- ja hooldusvahendeid sh infotehnoloogilisi.
Oskab hinnata isiklikke ressursse oma tegevuses.
Oskab teha oma töös eetilisi valikuid.
Koolituse maht Koolituse kogumaht akadeemilistes tundides 120 tundi
Kontaktõppe maht akadeemilistes tundides:

auditoorse töö maht akadeemilistes tundides:
(õpe loengu, seminari, õppetunni või koolis määratud muus vormis)

105
praktilise töö maht akadeemilistes tundides:
(õpitud teadmiste ja oskuste rakendamine õppekeskkonnas)
12
Sisu Moodulite maht akadeemilistes tundides:

Sotsiaalkaitse ja sotsiaalhoolekande alused Eestis

Tugiisiku tegutsemis- ja töösuhte vormid

Tugiisiku enesereflektsioon „Mina-profiil“

Klienditöö alused

Tugiisiku „tööriistakast“

Praktika

 

18

18

24

24

24

12

Õppemeetodid loeng, arutelu, rühmatöö, iseseisev töö
Nõuded lõpetamiseks Osalemine loengutes, praktika sooritamine.
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viis Mitteeristav (arv, m.arv, mi)
Hindamismeetodid Individuaalne töö
Hindamiskriteeriumid Individuaalse töö sooritamine vastavalt õpiväljunditele.
Väljastatav dokument tunnistus/tõend
Täiendav info MTÜ Idee on Töötukassa koolituskaardi koostööpartner
Kursus toimub, kui osalejaid on vähemalt 8
Registreerumise tähtaeg 12. september 2018
Registreerimine e-post: raudava@gmail.com
Info koolitaja veebil www.cognitio.ee/oppekavad/