Tugiisiku täiendkoolitus

Õppekava nimetus ̸ Tugiisiku täienduskoolitus
Õppekava rühm ̸ Tervis ja heaolu
Kutsestandard ̸ Sotsiaal-ja tervishoiuvaldkonna spetsialist, tase 4
Kutse grupp ̸ Tugiisik
Eesmärk ̸ Koolituse eesmärgiks on tööks ette valmistada erihoolekande valdkonna spetsialisti, kes oskab erivajadusega inimest toetada ja juhendada tema igapäevatoimingutes, töö –ja huvitegevuses koos maksimaalne iseseisvuse toetamisega kas kliendi kodus, koduvälisel või institutsionaalsel teenusel.

Sihtrühm ̸ Soov tööle asuda eesti sotsiaalhoolekandesüsteemis
Õpingute alustamise tingimused ̸ keskharidus
Maht ̸ 280 tundi (10 AP)
Toimumisaeg/ 22.08.2022 – 30.01.2023
Toimumise ajakava ja lisainfo ̸ Tunniplaan saadetakse vähemalt üks nädal ennem kursuse algust kursusele registreerinutele e-postiga.
Hind (ei lisandu käibemaksu) ̸ 2000.00
Täiendav info ̸ MTÜ Idee on Töötukassa koolituskaardi koostööpartner
Registreerimine ̸ Töötukassa iseteenindusportaalis või e-post: mtyidee20@gmail.com
Registreerumise tähtaeg ̸ 19.08.2022
Kursus toimub, kui osalejaid on vähemalt ̸ 8

Info koolitaja veebil ̸  http://cognitio.ee/tugiisiku-taienduskoolitus-distantsoppes

Õpiväljundid ̸ aluseks kutsestandardi kohustuslikud kompetentsid:

Oskab klienti nõustada, juhendada ja õpetada vastavalt nende arengutasemele ja tegevusvõimele sotsiaalsete oskuste omandamisel
Tunneb ja oskab kasutada abi- ja hooldusvahendeid sh infotehnoloogilisi
Oskab jälgida kliendi tervislikku seisundit ja jälgida raviplaani täitmist.
Oskab koostada tööülesannetest tulenevat dokumentatsiooni.
Tunneb oma klientidega seotud ametialaseid võrgustikke ja oskab teha oma juhendatava huvides koostööd sotsiaal – ja ametnike võrgustikega.

Sisu Moodulite kirjeldused:

 

I moodul 

Kliendi tervikkäsitlus

Kliendi tegevusvõime ja kõrvalabi vajaduse hindamine ning analüüsimine

38
II moodul

Erihoolekandeteenuseid tarbivad sihtrühmad sh praktiline väljaõpe – psüühilise erivajadus ja vaimne intellektihäire – RFK ja RHK-10 klassifikatsioonides  (praktiline õpe 28h)

Somaatilised haigused

Ravimiõpetus

Tervislik toitumine

Abi- ja hooldusvahendid sh infotehnoloogilised.

84
III moodul

Klienditöö alused (sh praktiline väljaõpe 30)

Kliendi sotsiaalsete oskuste arendamine

Kliendi tegevusvõime arendamine, säilitamine ja toetamine

Kliendi juhendamine ja toetamine igapäevaelu toimingutes

Kliendi toetamine võimetekohasel panustamisel ühiskonda

Toetamine asjaajamise korraldamisel

78
IV moodul

Spetsiifilised oskused klienditöös (sh praktiline väljaõpe 8)

Koostöö  meeskonnas ja võrgustikega (sh rehabilitatsioonimeeskond)

40
V moodul

Eesti  Vabariigi (eri)hoolekandesüsteem ja -teenused.

Sotsiaal-ja tervishoiuvaldkonna spetsialist, tase 4 spetsialiseerumisega tegevusjuhendajaks.

Sotsiaalala töötaja eetikakoodeks.

24
Lõputöö 16

Õppekeskkonna kirjeldus ̸ Kombineeritud osalemisvõimaluseks on reaalajas toimuv distantsõpe (Skype) ja järele vaadatavad loengud koos iseseisva tööga. Vajalik on internetiühendus.
Õppetöö vorm ̸ Auditoorne ja iseseisev
Õppekeel ̸ Eesti keel
Õppemeetodid ̸ Loeng, seminar, rühmatöö, osalusvaatlus, digivahendite kasutamine
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viis ̸ Arvestatud – Mittearvestatud
Hindamismeetodid ̸ Arvestus

Nõuded lõpetamiseks ̸ 70% loengutes osalemine ja 100% praktilist õpet; positiivselt kaitstud lõputöö

Väljastatav dokument ̸ Tunnistus/tõend

Lektorid ̸
Vaike Raudava MSW (2003), 25 aastat töökogemust Eesti haridus- ja sotsiaalhoolekandesüsteemis.

Nele Kalf psühholoog (2007) / andragoog MA (2018) Tallinna Ülikool. Pikaajaline koolitus-ja nõustamiskogemus.

Signe Kriisa 2010- 2012 Tallinna Ülikool; Organisatsioonikäitumine militaarsetele ja paramilitaarsetele organisatsioonidele (läbitud magistrikursus) 1984-1989 Tartu Ülikool ; Eripedagoogika – surdopedagoog. Pikaajaline töökogemus sotsiaaltöö ja meditsiinivaldkonnas erinevatel ametikohtadel ja koolitajana. Täiskasvanute koolitaja, tase 6.

Aleksander Temmo MSc; Viimased 10 aastat on töötanud tootmis- ja kvaliteedijuhina erinevates kõrgtehnoloogilistes ettevõtetes, omab teadmisi ja rahvusvaheliselt tunnustatud kogemusi kvaliteedijuhtimise ja protsessiarenduse valdkondades, Eesti Kvaliteediühingu liige.

Kohustuslik õppematerjal ̸
Loengumaterjalid: Google Glassroom/tegevusjuhendaja

Hollander, D, Wilken, J (2015) Kuidas klientidest saavad kodanikud. Taastumise ja kaasatuse toetamine CARe metoodika abil. Duo kirjastus.

Bolton, R. (2005) Igapäevaoskused. Väike vanker