Tegevusjuhendaja koolitus

MTÜ Idee on alustanud registreerimist TEGEVUSJUHENDAJA koolitusele,
mis algab  3.dets. 2018 Valgas, Lembitu 2.

Koolituse eesmärgiks on ette valmistada erihoolekande valdkonna spetsialisti, kes oskab erivajadusega inimest toetada ja juhendada tema igapäevatoimingutes, töö –ja huvitegevuses koos  maksimaalne iseseisvuse toetamisega kas kliendi kodus, koduvälisel või institutsionaalsel teenusel.

Õpingute alustamise tingimuseks on keskharidus.

Registreerime toimub kuni 21.novembrini 2018 e-post: raudava@gmail.com

MTÜ Idee on Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Õppekava nimetus Tegevusjuhendaja täienduskoolitus
Toimumise ajakava ja lisainfo 03. 11.2018 –

Kl 9.00 – 15.00 E,T,K

Maht 280 tundi (7 AP)
Toimumiskoht Lembitu 2, Valga
Õppekeskkonna kirjeldus Õppetöö toimub koolituse läbiviimiseks sobivates õpperuumides, mis on varustatud vajaliku õppetehnikaga ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele. Koolitusklassis on olemas Internet.
Õppetöö vorm Auditoorne ja iseseisev õpe
Õppekeel Eesti keel
Õppejõud Vaike Raudava MSW (2003), TÜ doktorant sotsioloogia õppekaval, 25 aastat töökogemust Eesti haridus- ja sotsiaalhoolekandesüsteemis.

Hannes Kuiv, arst TÜ (1980), pikaaegne töökogemus südamekirurgina, alates 2007.  aastast usaldusarstina. Omab töökogemust ravijuhina ja SKA ekspertarstina.

Ülla Visnapuu BA (2003) sotsiaaltöö õppekaval, 2013-2016 superviisori ja coachi väljaõpe (International Supervision and Coaching Institute) ning rahvusvahelisele standardile (ANSE) vastav kvalifikatsiooni sertifikaat. Omab pikaaegset avaliku sektori töökogemust lastekaitse, sotsiaalhoolekande ning tervishoiukorralduse valdkonnas.

Signe Kriisa 2010- 2012 Tallinna Ülikool; Organisatsioonikäitumine militaarsetele ja paramilitaarsetele organisatsioonidele (läbitud magistrikursus)
1984-1989  Tartu Ülikool ; Eripedagoogika – surdopedagoog. Pikaajaline töökogemus sotsiaaltöö ja meditsiinivaldkonnas erinevatel ametikohtadel ja koolitajana.

Aleksander Temmo MSc; Viimased 10 aastat on töötanud tootmis- ja kvaliteedijuhina erinevates kõrgtehnoloogilistes ettevõtetes,  omab teadmisi ja rahvusvaheliselt tunnustatud kogemusi kvaliteedijuhtimise ja protsessiarenduse valdkondades, Eesti Kvaliteediühingu liige.

Hind (ei lisandu käibemaksu) 1960 eurot

Mtü Idee tugiisiku koolituse läbinud isikutele soodushind 1200 eurot

Sihtrühm Soov tööle asuda eesti sotsiaalhoolekandesüsteemis
Maksimaalne osalejate arv 16
Õppekava rühm Heaolu; Eakate ja puudega täiskasvanute hooldamine
Eesmärk Koolituse eesmärgiks on ette valmistada erihoolekande valdkonna spetsialisti, kes oskab erivajadusega inimest toetada ja juhendada tema igapäevatoimingutes, töö –ja huvitegevuses koos  maksimaalne iseseisvuse toetamisega kas kliendi kodus, koduvälisel või institutsionaalsel teenusel.

 

Õpingute alustamise tingimused Keskharidus
Õpiväljundid Teab sotsiaaltöö tänapäevast paradigmat
Tunneb sotsiaaltöö põhiväärtusi ja eetilisi aluseid
Teab Eesti Vabariigi sotsiaalkaitse ja sotsiaalhoolekande peamisi põhimõtteid
Orienteerub eesti sotsiaaltöö ametialases terminoloogias
Orienteerub valdkonna kutsetes ja ametikohtades, teab ja tunneb tegevusjuhendaja kutsestandardit ja sellest tulenevaid nõudeid.Orienteerub  RFK ja RHK-10 klassifikatsioonides
Teab töövõimereformi põhimõtteid
Orienteerub Eesti  Vabariigi (eri)hoolekandesüsteemis ja -teenustesTeab ja tunneb sotsiaalsete oskuste baaskomponente
Oskab kasutada klienditöös erinevaid suhtlemisvorme ja -tasandeid
Oskab klienti nõustada, juhendada ja õpetada vastavalt nende arengutasemele ja tegevusvõimele
Tunneb ja oskab kasutada abi- ja hooldusvahendeid sh infotehnoloogilisiOskab töötada meeskonnas
Tunneb, oskab seostada ja eesmärgistada oma töö eesmärke
Oskab koostada tegevusplaani ja täita kliendiga seotud dokumentatsiooni.
Tunneb oma klientidega seotud ametialaseid võrgustikke  ja oskab teha oma juhendatava huvides koostööd sotsiaal – ja ametnike võrgustikega.Teab oma ameti eetilisi põhimõtteid ja oskab neid oma tegevuses rakendada
Oskab hinnata isiklikke ressursse
Teab, et oluline on elukestev õpe ja pidev enesetäiendamine
Sisu Moodulite kirjeldused:
Baasmoodul 20
I moodul
Üldalused – psüühilise erivajadusega inimene ja hoolekandeteenused
34
II moodul
Erihoolekandeteenuseid tarbivad sihtrühmad sh praktiline väljaõpe 28
84
III moodul
Klienditöö alused sh praktiline väljaõpe 30
78
IV moodul
Spetsiifilised oskused klienditöös sh praktiline väljaõpe 8
48
V moodul
Lõputöö
16
Õppemeetodid Loeng, seminar, rühmatöö, osalusvaatlus, digivahendite kasutamine
Kohustuslik õppematerjal Loengumaterjalid: Google Glassroom/tegevusjuhendaja

Tegevusjuhendaja käsiraamat

Tegevusplaani koostamise ja täitmise juhend

Hollander, D, Wilken, J (2015) Kuidas klientidest saavad kodanikud. Taastumise ja kaasatuse toetamine CARe metoodika abil. Duo kirjastus.

Bolton, R. (2005) Igapäevaoskused. Väike vanker

Nõuded lõpetamiseks
  1. 70% loengutes osalemine ja 100% praktilist õpet
  2. Lõputöö
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viis Mitteeristuv
Hindamismeetodid Individuaalne töö
Hindamiskriteeriumid Arvestatud – Mittearvestatud
Väljastatav dokument Tunnistus/tõend
Täiendav info MTÜ Idee on Töötukassa koolituskaardi koostööpartner
Kursus toimub, kui osalejaid on vähemalt 10
Registreerumise tähtaeg 26.11.2018
Registreerimine Töötukassa iseteenindusportaalis või

e-post: raudava@gmail.com

Tööta ja Õpi

Info koolitaja veebil http://www.cognitio.ee/tegevusjuhendaja/