Tegevusjuhendaja täiendkoolitus

Õppekava nimetus ̸  Tegevusjuhendaja täienduskoolitus
Õppekava rühm ̸  Tervis ja heaolu
Kutsestandard ̸  Sotsiaal-ja tervishoiuvaldkonna spetsialist, tase 4
Kutse grupp ̸  Tugiisik
Spetsialiseerumine ̸ Tegevusjuhendaja

Eesmärk ̸ Koolituse eesmärgiks on tööks ette valmistada erihoolekande valdkonna spetsialisti, kes oskab erivajadusega inimest toetada ja juhendada tema igapäevatoimingutes, töö –ja huvitegevuses koos maksimaalne iseseisvuse toetamisega kas kliendi kodus, koduvälisel või institutsionaalsel teenusel.

Sihtrühm ̸  Soov tööle asuda eesti sotsiaalhoolekandesüsteemis
Õpingute alustamise tingimused ̸  keskharidus
Maht ̸  280 tundi (7 AP)
Toimumiskoht/ Tallinna tn 2a, Viljandi
Toimumisaeg/  04.04.2024 – 04.10.2024
Toimumise ajakava ja lisainfo ̸  Tunniplaan saadetakse osalejatele üks nädal ennem kursuse algust.
Hind (ei lisandu käibemaksu) ̸  2500.00
Täiendav info ̸  MTÜ Idee on Töötukassa koolituskaardi koostööpartner
Registreerimine ̸  Töötukassa iseteenindusportaalis või e-post: mtyidee20@gmail.com
Registreerumise tähtaeg ̸ 04.04.2024
Kursus toimub, kui osalejaid on vähemalt ̸  8

Info koolitaja veebil ̸  http://cognitio.ee/tegevusjuhendaja-taienduskoolitus
Õpiväljundid ̸ aluseks kohustuslikud kompetentsid B.2.1-B.2.6, läbiv kompetents B.2.14, spetsialiseerumine tegevusjuhendajaks (Töö intellektihäire ja vaimse tervise probleemiga täiskasvanuga B.2.7)

Oskab klienti nõustada, juhendada ja õpetada vastavalt nende arengutasemele ja tegevusvõimele sotsiaalsete oskuste omandamisel.
Tunneb ja oskab kasutada abi- ja hooldusvahendeid sh infotehnoloogilisi.
Oskab jälgida kliendi tervislikku seisundit, jälgida kliendi raviplaani ja toitumist.
Oskab koostada kliendi tegevusplaani ja tööülesannetest tulenevat dokumentatsiooni.
Tunneb oma klientidega seotud ametialaseid võrgustikke ja oskab teha oma juhendatava huvides koostööd sotsiaal- ja ametnike võrgustikega.

 

 

Sisu Moodulite kirjeldused
Ülevaade EV sotsiaalhoolekandesüsteemist 20
I moodul
Psüühilise erivajadusega inimene ja erihoolekandeteenused

 • Kliendi tervikkäsitlus
 • Kliendi õigused
 • Eesti Vabariigi (eri)hoolekandesüsteem ja -teenused
 • Sotsiaal-ja tervishoiuvaldkonna spetsialist, tase 4 spetsialiseerumisega tegevusjuhendajaks
 • Sotsiaalala töötaja eetikakoodeks.
34
II moodul (54/28)

Erihoolekandeteenuseid tarbivad sihtrühmad

 • Psüühilise erivajadus ja vaimne intellektihäire – RFK ja RHK-10 klassifikatsioonides
 • Somaatilised haigused
 • Ravimiõpetus, kliendi tervislik seisund
 • Tervislik toitumine
 • Abi- ja hooldusvahendid sh infotehnoloogilised
 • Esmaste esmaabivõtete kasutamine
 • Esmaste hooldusvõtete kasutamine
84
III moodul (40/30)

Klienditöö alused 

 • Kliendi tegevusvõime ja kõrvalabi vajaduse hindamine ning analüüsimine.
 • Kliendi sotsiaalsete oskuste arendamine, säilitamine ja toetamine
 • Kliendi tegevusvõime arendamine, säilitamine ja toetamine
 • Kliendi juhendamine ja toetamine igapäevaelu toimingutes
 • Kliendi toetamine võimetekohasel panustamisel ühiskonda
 • Toetamine asjaajamise korraldamisel
 • Koostöö  meeskonnas ja võrgustikega (sh rehabilitatsioonimeeskond)
78
IV moodul

Spetsiifilised oskused klienditöös 

 • Kliendile sobiva keskkonna loomine
 • Kliendile sobiva suhtlusviisi valik
 • Rühmatöö meetod
 • Loovtegevuste kasutamine
 • Raskesti mõistetava käitumise juhtimine
 • Seksuaalsus ja seksuaalkasvatus
48
Lõputöö

Tegevusplaani koostamine teenust saavale isikule

16

Õppekeskkonna kirjeldus ̸  Õppetöö toimub koolituse läbiviimiseks sobivates ruumides, mis on varustatud vajaliku õppetehnikaga ning vastavad tervisekaitse-ja ohutusnõuetele.
Ruumis on Internetiühendus.
Õppetöö vorm ̸ Auditoorne, veebis ja iseseisev

Õppekeel ̸ Eesti keel
Õppemeetodid ̸ Loeng, seminar, rühmatöö, osalusvaatlus, digivahendite kasutamine
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viis ̸ Arvestatud – Mittearvestatud
Hindamismeetodid ̸ ArvestusVäljastatav dokument ̸ Tunnistus/tõend

Tunnistuse saamise tingimused ̸ 70% loengutes osalemine ja 100% praktilist õpet, positiivselt kaitstud lõputöö

Koolitajad ̸

Vaike Raudava MSW (2003). 25 aastat töökogemust Eesti haridus- ja sotsiaalhoolekandesüsteemis.

Linda Luhse MA (2012). Tallinna Ülikooli kunstiteraapia magistriõpe; (1992) TÜ Filosoofiateaduskond, psühholoogia osakond; (1982) TÜ Arstiteaduskond, ravi osakond.
On pikaajaline joogatreener.

Helle Nõmmiksaar. Omab pikaajalist töökogemust erihoolekandes tegevusjuhendajana ja sotsiaaltöötajana. Tugiisiku praktika tegi Ukraina sõjapõgenikuga. Hetkel töötab põhikohaga EAKL lõuna osakonna juhatajana, lisaks ka kogemusnõustajana.

Valev Mägi. 2021 lõpetanud Tartu Tervishoiukõrgkooli tegevusjuhendaja eriala. 2022 lõpetanud kogemusnõustaja kursuse.
05.2022 – 06.2023 Tartu Maarja tugikeskuse tegevusjuhendaja. Aastast 2020 Maarja küla tegevusjuhendaja.

Janne-Liis Raudava, 2023 Tartu Tervishoiu Kõrgkool, tervishoiuõde
Töötab Tartu Ülikooli Kliinikumis ja Rehabikeskus OÜ-s

Aleksander Temmo MSc; täiskavanute koolitaja tase 6.

Kohustuslik õppematerjal ̸
Loengumaterjalid: Google Classroom/tegevusjuhendaja

Tegevusjuhendaja käsiraamat

Tegevusplaani koostamise ja täitmise juhend

Hollander, D, Wilken, J (2015) Kuidas klientidest saavad kodanikud. Taastumise ja kaasatuse toetamine CARe metoodika abil. Duo kirjastus.

Bolton, R. (2005) Igapäevaoskused. Väike vanker