Tegevusjuhendaja täiendkoolitus

Õppekava nimetus ̸  Tegevusjuhendaja täienduskoolitus
Õppekava rühm ̸  Tervis ja heaolu
Kutsestandard ̸  Sotsiaal-ja tervishoiuvaldkonna spetsialist, tase 4
Kutse grupp ̸  Tugiisik
Spetsialiseerumine ̸ Tegevusjuhendaja

Eesmärk ̸ Koolituse eesmärgiks on tööks ette valmistada erihoolekande valdkonna spetsialisti, kes oskab erivajadusega inimest toetada ja juhendada tema igapäevatoimingutes, töö –ja huvitegevuses koos maksimaalne iseseisvuse toetamisega kas kliendi kodus, koduvälisel või institutsionaalsel teenusel.

Sihtrühm ̸  Soov tööle asuda eesti sotsiaalhoolekandesüsteemis
Õpingute alustamise tingimused ̸  keskharidus
Maht ̸  280 tundi (10 AP)
Toimumiskoht/ Tallinna tn 2a, Viljandi
Toimumisaeg/ 22.08.2022 – 30.01.2023
Toimumise ajakava ja lisainfo ̸  Tunniplaan saadetakse osalejatele üks nädal ennem kursuse algust.
Hind (ei lisandu käibemaksu) ̸  2500.00
Täiendav info ̸  MTÜ Idee on Töötukassa koolituskaardi koostööpartner
Registreerimine ̸  Töötukassa iseteenindusportaalis või e-post: mtyidee20@gmail.com
Registreerumise tähtaeg ̸  19.08.2022
Kursus toimub, kui osalejaid on vähemalt ̸  8

Info koolitaja veebil ̸  http://cognitio.ee/tegevusjuhendaja-taienduskoolitus
Õpiväljundid ̸ aluseks kohustuslikud kompetentsid B.2.1-B.2.6, läbiv kompetents B.2.14, spetsialiseerumine tegevusjuhendajaks (Töö intellektihäire ja vaimse tervise probleemiga täiskasvanuga B.2.7)

Oskab klienti nõustada, juhendada ja õpetada vastavalt nende arengutasemele ja tegevusvõimele sotsiaalsete oskuste omandamisel.
Tunneb ja oskab kasutada abi- ja hooldusvahendeid sh infotehnoloogilisi.
Oskab jälgida kliendi tervislikku seisundit, jälgida kliendi raviplaani ja toitumist.
Oskab koostada kliendi tegevusplaani ja tööülesannetest tulenevat dokumentatsiooni.
Tunneb oma klientidega seotud ametialaseid võrgustikke ja oskab teha oma juhendatava huvides koostööd sotsiaal- ja ametnike võrgustikega.

Sisu Moodulite kirjeldused:
I moodul 

Eesti Vabariigi (eri)hoolekandesüsteem ja -teenused.
Sotsiaal-ja tervishoiuvaldkonna spetsialist, tase 4 spetsialiseerumisega tegevusjuhendajaks.
Sotsiaalala töötaja eetikakoodeks. Abi- ja hooldusvahendid sh infotehnoloogilised.

34
II moodul

Erihoolekandeteenuseid tarbivad sihtrühmad sh praktiline väljaõpe – psüühilise erivajadus ja vaimne intellektihäire – RFK ja RHK-10 klassifikatsioonides  (praktiline õpe 28h)

84
III moodul

Klienditöö alused (sh praktiline väljaõpe 30)

  • Kliendi sotsiaalsete oskuste arendamine
  • Kliendi tegevusvõime arendamine, säilitamine ja toetamine
  • Kliendi juhendamine ja toetamine igapäevaelu toimingutes
  • Kliendi toetamine võimetekohasel panustamisel ühiskonda
  • Toetamine asjaajamise korraldamisel
78
IV moodul

Spetsiifilised oskused klienditöös (sh praktiline väljaõpe 8)

Koostöö  meeskonnas ja võrgustikega (sh rehabilitatsioonimeeskond)

48
V moodul

Lõputöö

16
Kutseeksamiks ettevalmistamine 20

Õppekeskkonna kirjeldus ̸  Õppetöö toimub koolituse läbiviimiseks sobivates ruumides, mis on varustatud vajaliku õppetehnikaga ning vastavad tervisekaitse-ja ohutusnõuetele.
Ruumis on Internetiühendus.
Õppetöö vorm ̸ Auditoorne, veebis ja iseseisev

Õppekeel ̸ Eesti keel
Õppemeetodid ̸ Loeng, seminar, rühmatöö, osalusvaatlus, digivahendite kasutamine
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viis ̸ Arvestatud – Mittearvestatud
Hindamismeetodid ̸ Arvestus

Nõuded lõpetamiseks ̸ 70% loengutes osalemine ja 100% praktilist õpet; Positiivselt kaitstud lõputöö

Väljastatav dokument ̸ Tunnistus/tõend

Lektorid ̸

Vaike Raudava MSW (2003), 25 aastat töökogemust Eesti haridus- ja sotsiaalhoolekandesüsteemis.
Signe Kriisa 2010- 2012 Tallinna Ülikool; Organisatsioonikäitumine militaarsetele ja paramilitaarsetele organisatsioonidele (läbitud magistrikursus)
1984-1989 Tartu Ülikool ; Eripedagoogika – surdopedagoog. Pikaajaline töökogemus sotsiaaltöö ja meditsiinivaldkonnas erinevatel ametikohtadel ja koolitajana. Täiskasvanute koolitaja, tase 6. Omab tegevusjuhendaja kutset.

Aleksander Temmo MSc; täiskavanute koolitaja tase 6.

Kohustuslik õppematerjal ̸
Loengumaterjalid: Google Classroom/tegevusjuhendaja

Tegevusjuhendaja käsiraamat

Tegevusplaani koostamise ja täitmise juhend

Hollander, D, Wilken, J (2015) Kuidas klientidest saavad kodanikud. Taastumise ja kaasatuse toetamine CARe metoodika abil. Duo kirjastus.

Bolton, R. (2005) Igapäevaoskused. Väike vanker