Töökohapõhine tugiisiku koolitus

 

Õppekava nimetus Töökohapõhine tugiisiku koolitus
Toimumisaeg 10.09. 2019 – 20.12.2019
Maht 280 (7 AP), sh auditoorne töö (108 t); praktika (142 t) ja iseseisev töö (30 t)
Toimumiskoht Auditoorne töö Lembitu 2, Valga; praktika vastavalt individuaalsele kokkuleppele
Õppekeskkonna kirjeldus Õppetöö auditoorne toimub koolituse läbiviimiseks sobivates ruumides, mis on varustatud vajaliku õppetehnikaga ja vastavad tervisekaitse-ja ohutusnõuetele. Ruumis on Internetiühendus.
Praktika toimub tööandja juures.
Toimumise ajakava ja lisainfo T;N kl 15.00- 16.30; 17.00 – 18.30 ja L kl 10.00 – 11.30, 12.00- 13.30
(auditoorne õpe kokku 108 t)
Auditoorsete tundide ajagraafik võib muutuda vastavalt grupi kokkuleppele.
Praktika töökohal toimub vastavalt individuaalsele graafikule (algus august 2019)
Õppetöö vorm Auditoorne ja iseseisev töö; töökohapõhine praktika
Õppekeel Eesti keel
Koolitajad Vaike Raudava MSW (2003), 25 aastat töökogemust Eesti haridus- ja sotsiaalhoolekandesüsteemis. Läbinud 2012-2016 Helsingi Ülikooli avaliku halduse doktorantuuri õpingud. 2019. a lõpetas rehabilitatsioonispetsialistide baaskoolituse.
Ülla Visnapuu BA (2003) sotsiaaltöö õppekaval, 2013-2016 superviisori ja coachi väljaõpe (International Supervision and Coaching Institute) ning rahvusvahelisele standardile (ANSE) vastav kvalifikatsiooni sertifikaat. Omab pikaaegset avaliku sektori töökogemust lastekaitse, sotsiaalhoolekande ning tervishoiukorralduse valdkonnas.
Nele Kalf psühholoog (2007) / andragoog MA (2018) Tallinna Ülikool. Pikaajaline koolitus-ja nõustamiskogemus.
Signe Kriisa 2010- 2012 Tallinna Ülikool; Organisatsioonikäitumine militaarsetele ja paramilitaarsetele organisatsioonidele (läbitud magistrikursus)
1984-1989 Tartu Ülikool ; Eripedagoogika – surdopedagoog. Pikaajaline töökogemus sotsiaaltöö ja meditsiinivaldkonnas erinevatel ametikohtadel ja koolitajana (6. taseme koolitaja).
Aleksander Temmo MSc; 6. taseme koolitaja; Viimased 10 aastat on töötanud tootmis- ja kvaliteedijuhina erinevates kõrgtehnoloogilistes ettevõtetes, omab teadmisi ja rahvusvaheliselt tunnustatud kogemusi kvaliteedijuhtimise ja protsessiarenduse valdkondades, Eesti Kvaliteediühingu liige.
Heino Nurk (2000 MA Princetoni Teoloogilises Seminar, hingehoiu eriala, kaks aastat kliinilise pastoraalkoolituse residentuuris Emory Ülikooli  Haiglas Atlantas ). Tegutseb koolitajana alates 1995. aastast, olnud õppejõud EELK Usuteaduse Instituudis ja Tartu Ülikoolis. Praegu täiendab ennast superviisor-coach’i kursusel (Rahvusvaheline Supervisiooni ja Coachingu Instituut).
Hind (ei lisandu käibemaksu) 2500.-
Sihtrühm Soov töötada tugiisikuna
Maksimaalne osalejate arv 10
Õppekava rühm Heaolu
Eesmärk Ettevalmistus tööks tugiisikuna
Õpingute alustamise tingimused Tugiisikutöös on väga olulised isikuomadused ja suhtlemisoskus. Kasuks tuleb rahulikkus, oskus kuulata ja realistlikke eesmärke seada, tunnustamisoskus ja optimism.
Lapsega töötavale tugiisikule rakendatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 10¹. Tugiisik ei tohi olla süüdi mõistetud tahtlikult toimepandud kuriteo eest, mille karistusandmed ei ole karistusregistrist kustutatud.
Õpiväljundid • Teab Eesti Vabariigi sotsiaalkaitse ja sotsiaalhoolekande peamisi põhimõtteid ning riigi ja perekonna kohustusi abivajaduse korral.
• Orienteerub eesti sotsiaaltöö ametialases terminoloogias.
• Tunneb tugiisiku töösuhteid reguleerivat õiguskeskkonda, tugiisiku tegutsemis- ja töösuhte vorme.
• Orienteerub oma töökohustuste piires lepingute ja haldusmenetluse raamistikus.
• Oskab kasutada klienditöös erinevaid suhtlemisvorme ja -tasandeid.
• Oskab lahendada tööülesannetest tulenevaid situatsioone.
• Tunneb oma klientidega seotud ametialaseid võrgustikke.
• Teab ja oskab kasutada abi- ja hooldusvahendeid sh infotehnoloogilisi.
• Oskab hinnata oma tegevuses isiklikke ressursse.
• Oskab teha oma töös eetilisi valikuid.
Sisu I Moodul: Sotsiaalkaitse ja -hoolekande alused ja meetodid Eestis

II Moodul: Ülevaade erinevatest sihtrühmadest

III Moodul: Tugiisiku „tööriistakast“

IV Moodul: Tugiisiku enesereflektsioon „Mina-profiil“ sh lõputöö

V Moodul: Praktika

Iseseisev töö

18

18

36

36

142

30

Õppemeetodid Loeng, seminar, rühmatöö, rollimängud; vaatluspraktika, digivahendite kasutamine
Kohustuslik õppematerjal Loengumaterjalid
Nõuded lõpetamiseks 80% osalemine loengutes, 80% praktika, 100% lõputöö
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viis Mitteeristuv
Hindamismeetodid Individuaalne töö
Hindamiskriteeriumid Arvestatud-mittearvestatud
Väljastatav dokument Tunnistus/tõend
Täiendav info MTÜ Idee on Töötukassa koolituskaardi koostööpartner
Kursus toimub, kui osalejaid on vähemalt 4
Registreerumise tähtaeg 06. september 2019
Registreerimine Töötukassa iseteenindusportaalis või
e-post: raudava@gmail.com
Info koolitaja veebil Töökohapõhine tugiisiku koolitus