Kvaliteedijuhtimise alused

Toimumisaeg Tellimisel
Maht, akadeemilised tundid (akad t) 7
Toimumiskoht Tartu linn,  Õpetaja 5 või tellijaga kokkuleppel
Õppekeskkonna kirjeldus Õppetöö toimub koolituse läbiviimiseks sobivates õpperuumides, mis on varustatud vajaliku õppetehnikaga ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.
Toimumise ajakava ja lisainfo kl 9.00 – 17.00 Õpetaja 5, Tartu või tellijaga kokkuleppel
Õppetöö vorm auditoorne õpe
Õppekeel eesti, vene
Õppejõud Aleksander Temmo, MSc
Õppejõu kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus 10 aastat kogemust kvaliteedijuhtimise ja protsesside juhtimise valdkonnas
Hind (ei lisandu käibemaksu) 140 €
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjale Jah
Sihtrühm Alustavad ja tegutsevad ettevõtjad, mittetulundusühingute juhatuse liikmed, FIE-d, keskastmejuhid, ettevõtluses huvitatud inimesed
Maksimaalne osalejate arv 10
Eesmärk Anda süsteemne ettekujutus organisatsiooni (kvaliteedi-) juhtimissüsteemist
Koolitusel käsitletavad teemad:
  • Organisatsiooni struktuur ja protsessid
  • Protsesside kaardistamine
  • Ülevaade kvaliteedijuhtimissüsteemidest
  • Juhtkonna vastutus
Õpiväljundid Koolituse läbinu:

  • Omab süsteemset ülevaadet organisatsiooni struktuurist ja põhiprotsessidest
  • Oskab luua organisatsiooni kvaliteedijuhtimissüsteemi ja hinnata oma juhtimiskvaliteeti
  • Oskab kaardistada protsesse, eristada väärtust loovaid ja väärtust mitte loovaid protsesse
  • Omab ülevaadet kvaliteedijuhtimise meetoditest ja tööriistadest. Oskab valida endale sobivad, lähtudes oma valdkonna spetsiifikast
Koolituse maht akad t
Koolituse kogumaht 7
Sealhulgas:
Kontaktõppe maht 7
sh auditoorse töö maht

            (õpe loengu, seminari, õppetunni või koolis määratud muus vormis)

6
sh praktilise töö maht

                (õpitud teadmiste ja oskuste rakendamine õppekeskkonnas)

1
Koolitaja poolt tagasisidestatava iseseisva töö maht 0
Õppemeetodid loeng, arutelu, rühmatöö
Õppematerjalid Õppematerjalid on veebipõhises keskkonnas Google Classroom
Nõuded lõpetamiseks Osalemine loengutes ja rühmatöös
Hindamiskriteeriumid Individuaalse töö sooritamine vastavalt õpiväljunditele
Väljastatav dokument tunnistus/tõend
Täiendav info e-post: al.temmo@gmail.com
Kursus toimub, kui osalejaid on vähemalt 5
Registreerumise tähtaeg Täiendav info https://vaikeraudava.wordpress.com