Töövalmiduse toetamine

Toimumisaeg Tellimisel
Maht, akadeemilised tundid (akad t) 40
Toimumiskoht Tartu linn,  Õpetaja 5 või tellijaga kokkuleppel
Õppekeskkonna kirjeldus Õppetöö toimub koolituse läbiviimiseks sobivates õpperuumides, mis on varustatud vajaliku õppetehnikaga ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.
Toimumise ajakava ja lisainfo kl 9.00 – 15.00 Õpetaja 5, Tartu või tellijaga kokkuleppel
Õppetöö vorm auditoorne õpe
Õppekeel eesti keel
Õppejõud Vaike Raudava MSW
Õppejõu kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus Sotsiaaltöö (MSW magistri ja doktori vaheline tase) Tartu Ülikool 2003 CA 002532
Hind (ei lisandu käibemaksu)  600 €
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjale Jah
Sihtrühm Karjäärispetsialistid, õpetajad, noorsootöötajad, isikliku karjääri planeerimise huvilised, tööotsijad
Maksimaalne osalejate arv 12
Õppekavarühm Isikuareng
Eesmärk Eesmärgiks on toetada isiku tööhõivevalmidust pädevuste põhise enesereflektsiooni meetodil.
Õpingute alustamise tingimused
Õpiväljundid
  1. Omab ülevaadet Euroopa sotsiaalpoliitika mõjust tööturule, tööhõive riiklikest meetmetest koos ülevaatega riiklikest ja KOVi teenustest ning toetustest.
  2. Orienteerub tööturu nõudmistes ning mõistab töö vormide muutumist globaliseerunud digiajastul.
  3. Omab ülevaadet kutsekvalifikatsiooni raamistikust ja oskab orienteeruda kutsestandardite klassifikatsioonis.
  4. Oskab reflekteerida oma isikliku elu- ja töökaare vastasmõju.
  5. Teab ja oskab seostada pädevusi tööturu kontekstis.
  6. Oskab analüüsida oma oskusi (pädevusi) ning vastavalt sellele planeerida isiklikku arengut (karjääri).
  7. Oskab kasutada infotehnoloogilisi vahendeid tööalases karjääris ning elukestvas õppes.

 

Koolituse maht akad t
Koolituse kogumaht 40
Sealhulgas:
Kontaktõppe maht 40
sh auditoorse töö maht

            (õpe loengu, seminari, õppetunni või koolis määratud muus vormis)

0
sh praktilise töö maht

                (õpitud teadmiste ja oskuste rakendamine õppekeskkonnas)

0
Koolitaja poolt tagasisidestatava iseseisva töö maht 0
Moodulite kirjeldused Moodulite mahud (akad t)
I Ülevaade muutunud tööturust ja nõudmistest. Eesti tööturg Euroopa ühisturu osana. 10
II Muutunud töö vormid ja muutunud töötegija staatus. 10
III Kutsestandard kui  töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogum. 10
IV Pädevuste põhine enesereflektsioon. Hariduse ja kutse omandamine täiskasvanud õppijana. 10
Õppemeetodid loeng, arutelu, rühmatöö, iseseisev töö
Õppematerjalid Õppematerjalid on veebipõhises keskkonnas Google Classroom
Nõuded lõpetamiseks Osalemine loengutes, arvestuse sooritamine
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viis Mitteeristav (arv, m.arv, mi)
Hindamismeetodid Individuaalne töö
Hindamiskriteeriumid Individuaalse töö sooritamine vastavalt õpiväljunditele
Väljastatav dokument tunnistus/tõend
Täiendav info e-post: raudava@gmail.com
Kursus toimub, kui osalejaid on vähemalt 6
Registreerumise tähtaeg Täiendav info https://vaikeraudava.wordpress.com