Kogemusnõustaja baaskoolitus

Kogemusnõustaja baaskoolitus
Õppekava nimetus  ̸ Kogemusnõustaja baaskoolitus
Õppekava rühm  ̸ Tervis ja heaolu
Kutsestandard  ̸ puudub
Kutse grupp  ̸ puudub

Eesmärk  ̸ Koolituse eesmärk on valmistada ette kogemusnõustaja, kes pakub sarnase kogemusega inimesele kogemuspõhist emotsionaalset-, sotsiaalset- ja/ või praktilist tuge.

Sihtrühm  ̸ Baaskoolitusele pääsemise soovituslikud eeldused:
1) Isikliku taastumisloo olemasolu ja valmidus seda KN töös kasutada
2) Piisav taastumistase
3) Positiivsed hoiakud taastumisprotsesside suhtes
4) Psühhosotsiaalne küpsus
5) Valmidus oma taastumislugu väljaõppeprotsessis õppimise vahendina kasutada
6) Valmidus teha koostööd koolitajate, kaasõppijate, praktikajuhendajate ja superviisoritega
7) Vähemalt põhiharidus.

Maht  ̸ 182 akadeemilist tundi (7 AP), sealhulgas 80 akadeemilist tundi koolitust, 56 akadeemilist tundi praktikat (30 tundi juhendatud praktikat ja 26 tundi supervisiooni) ning 46 tundi iseseisvat tööd oma taastumisloo ja õppekirjandusega.

Toimumisaeg / 02.09.2022 – 4.02.2023

Toimumise ajakava ja lisainfo ̸ Tunniplaan saadetakse vähemalt üks nädal ennem kursuse algust kursusele registreerinutele e-postiga. Koolitused toimuvad kahel laupäeval kuus kontaktõppena Viljandis, Tallinna tn. 2a (kell 9.00 – 16.00) ja üle nädala 3 tundi distantsõppena veebis (õhtusel ajal).

Hind (ei lisandu käibemaksu)  ̸ 1750€
Täiendav info  ̸ MTÜ Idee on Töötukassa koolituskaardi koostööpartner
Registreerimine  ̸ Töötukassa iseteenindusportaalis või e-post: mtyidee20@gmail.com
Registreerumise tähtaeg  ̸ 31.08.2022

Kursus toimub, kui osalejaid on vähemalt ̸ 8

Info koolitaja veebil  ̸  http://cognitio.ee/kogemusnoustaja ‎

Õpiväljundid  ̸

 • Omab ülevaadet kogemusnõustamise ajaloost ja vajadusest ühiskonnas; teab Eesti hoolekande-, tervishoiu- ja tööhõivesüsteemi vajadusi
 • Tunneb taastumise etappe ja seostab neid isikliku kogemusega
 • On analüüsinud oma taastumiskogemust, oskab isiklikku taastumislugu läbi töötada, kirja panna ja suuliselt jagada
 • Omab ja oskab kasutada baasteadmisi ja -oskusi kriisitöös
 • Teab oma isikliku kogemusega seonduvaid kriisiteooriaid
 • Oskab kasutada nõustamisoskuseid ja – tehnikaid lähtudes nõustamise põhialustest ja nõustamiseetikast nii individuaal- kui grupitöös
 • Tunneb grupidünaamikat ja oskab teadlikult valida olukorrale vastavad juhtimistehnikad. Tunneb ära probleemolukorrad grupis ja oskab kohaselt tegutseda
 • Oskab kasutada eneserefleksiooni töövahendina oma kogemusnõustamise protsessis. On teadlik enda kui nõustaja riskikohtadest, probleemidest ja ohustavatest mõjutustest.
Teema Maht, ak/t
1.Osa. Koolitus (kontakttundidena õpperuumides), sh

80

1.1.  Sissejuhatus kogemusnõustamisse

2.5

1.2.  Nõustamise alused, nõustamiseetika

5.5

1.3.  Nõustaja eneseteadlikkus, enesereflektsiooni alused

8

1.4.  Isikliku taastumiskogemuse analüüs

8

1.5.  Esmased nõustamisoskused ja tehnikad

27

1.6.  Baasteadmised ja oskused kriisitöös

14.5

1.7.  Baasteadmised ja oskused grupitöös

14.5

2.Osa.  Praktika, lõputöö ja iseseisva töö protsessid, sh

102

2.1.  Kogemusnõustamise praktika

30

2.2.  Kogemusnõustamise superviseeritud praktika

26

2.3.  Iseseisev töö

38

2.4.  Lõputöö

8

Õppekeskkonna kirjeldus  ̸ Vajadusel reaalajas toimuv distantsõpe (Skype), vajalik on Internetiühendus.
Õppetöö vorm  ̸ Auditoorne ja iseseisev
Õppekeel  ̸ Eesti keel
Õppemeetodid  ̸ Loeng, seminar, rühmatöö, praktikapäevik, iseseisev töö
Auditoorsetes tundides kasutatakse interaktiivse õppe meetodeid ning sotsiaalse õppimise protsesse. Isiklik taastumislugu ja osaleja enesereflektsiooniprotsessid läbivad järjepidevalt kogu koolitust. Digipädevuste arendamine toimub kogu koolituse perioodil.
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viis  ̸ Arvestatud – Mittearvestatud
Hindamismeetodid  ̸ Arvestus

Väljastatav dokument  ̸ Tunnistus/tõend

Nõuded lõpetamiseks  ̸

 • Arvestuseks on esitatud on kogemuslugu, mida on võimalik kasutada oma töös kogemusnõustajana ja enesereflektsiooni sisaldav praktikapäevik
 • 70% loengutes osalemine ja 100% superviseeritud praktika läbimine
 • kirjaliku või suulise lõputöö õigeaegne esitamine või sooritamine
 • koolitaja positiivne kirjalik hinnang õppetööle, praktikale ja lõputööle
 • praktika juhendaja positiivne kirjalik hinnang praktikale.

Lektorid  ̸

Heino Nurk kogemuskoolitaja, superviisor
Lõpetas 2000 a. MA Princetoni Teoloogilise Seminari hingehoiu eriala, lisaks kaks aastat kliinilise pastoraadi residentuuri Emory Ülikooli Haiglas Atlantas. Tegutsen koolitajana alates 1995. aastast, olnud õppejõud EELK Usuteaduse Instituudis ja Tartu Ülikoolis. Alates 2020 superviisor-coach (Rahvusvaheline Supervisiooni ja Coachingu Instituut).

Vaike Raudava MSW (2003), 25 aastat töökogemust Eesti haridus- ja sotsiaalhoolekandesüsteemis.
Mari Moorats, kogemusnõustaja.

Kohustuslik õppematerjal  ̸
Loengumaterjalid: Google Classroom/tegevusjuhendaja

D.Narusson “Lootuse hoidja” TÜ kirjastus.

Hollander, D, Wilken, J (2015) Kuidas klientidest saavad kodanikud. Taastumise ja kaasatuse toetamine CARe metoodika abil. Duo kirjastus.

Bolton, R. (2005) Igapäevaoskused. Väike vanker

Plattor,C. (2015) Armastades sõltlast. AS Pakett