Kogemusnõustaja baaskoolitus

Kogemusnõustaja baaskoolitus
Õppekava nimetus  ̸ Kogemusnõustaja baaskoolitus
Õppekava rühm  ̸ Tervis ja heaolu
Kutsestandard  ̸ puudub
Kutse grupp  ̸ puudub

Eesmärk  ̸ Koolituse eesmärk on valmistada ette kogemusnõustaja, kes pakub sarnase kogemusega inimesele kogemuspõhist emotsionaalset- ja/või praktilist tuge.

Sihtrühm  ̸ Baaskoolitusele pääsemise soovituslikud eeldused:
1) Isikliku kriisikogemuse olemasolu ja valmidus seda KN töös kasutada
2) Piisav taastumistase
3) Positiivsed hoiakud taastumisprotsesside suhtes
4) Psühhosotsiaalne küpsus
5) Valmidus kasutada oma kogemust õppetegevuses
6) Valmidus teha koostööd koolitajate, kaasõppijate, praktikajuhendajate ja superviisoritega
7) Vähemalt põhiharidus.

Maht  ̸ 182 akadeemilist tundi (7 AP), sealhulgas 80 akadeemilist tundi koolitust, 56 akadeemilist tundi praktikat (30 tundi juhendatud praktikat ja 26 tundi supervisiooni) ning 46 tundi iseseisvat tööd oma taastumisloo ja õppekirjandusega.

Toimumisaeg / 29.05.2023 – 29.09.2023

Toimumise ajakava ja lisainfo ̸ Tunniplaan saadetakse vähemalt üks nädal ennem kursuse algust kursusele registreerinutele e-postiga. Koolitused toimuvad kahel laupäeval kuus kontaktõppena Viljandis.

Hind (ei lisandu käibemaksu)  ̸ 2500€
Täiendav info  ̸ MTÜ Idee on Töötukassa koolituskaardi koostööpartner
Registreerimine  ̸ Töötukassa iseteenindusportaalis või e-post: mtyidee20@gmail.com
Registreerumise tähtaeg  ̸ uue kursuse aeg kuulutatakse välja okt.2023

Kursus toimub, kui osalejaid on vähemalt ̸ 8

Info koolitaja veebil  ̸  http://cognitio.ee/kogemusnoustaja ‎

Õpiväljundid  ̸

  • Oskab isiklikku taastumislugu läbi töötada, kirja panna ja suuliselt jagada
  • Omab ja oskab kasutada baasteadmisi ja -oskusi kriisitöös
  • Oskab seostada kriisiteooriat enda kogemuslooga
  • Oskab nõustamisel kasutada aktiivse kuulamise tehnikat lähtudes nõustamise põhialustest
  • Oskab kasutada eneserefleksiooni töövahendina oma kogemusnõustamise protsessis
  • Tunneb sotsiaaltöötaja eetikakoodeksit
Teema Maht, ak/t
1.Osa. Koolitus (kontakttundidena õpperuumides), sh

80

1.1.  Sissejuhatus kogemusnõustamisse

2.5

1.2.  Nõustamise alused, nõustamiseetika

5.5

1.3.  Nõustaja eneseteadlikkus, enesereflektsiooni alused

8

1.4.  Isikliku taastumiskogemuse analüüs

8

1.5.  Esmased nõustamisoskused ja tehnikad

27

1.6.  Baasteadmised ja oskused kriisitöös

14.5

1.7.  Baasteadmised ja oskused grupitöös

14.5

2.Osa.  Praktika, lõputöö ja iseseisva töö protsessid, sh

102

2.1.  Kogemusnõustamise praktika

30

2.2.  Kogemusnõustamise superviseeritud praktika

26

2.3.  Iseseisev töö

38

2.4.  Lõputöö

8

Õppekeskkonna kirjeldus  ̸ Koolitusruumid Viljandis, Tallinna mnt 2a. Kokkuleppel reaalajas toimuv distantsõpe (Skype), vajalik on Internetiühendus.
Õppetöö vorm  ̸ Auditoorne ja iseseisev
Õppekeel  ̸ Eesti keel
Õppemeetodid  ̸ Loeng, seminar, rühmatöö, praktikapäevik, iseseisev töö
Auditoorsetes tundides kasutatakse interaktiivse õppe meetodeid ning sotsiaalse õppimise protsesse. Isiklik taastumislugu ja osaleja enesereflektsiooniprotsessid läbivad järjepidevalt kogu koolitust. Digipädevuste arendamine toimub kogu koolituse perioodil.
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viis  ̸ Arvestatud – Mittearvestatud
Hindamismeetodid  ̸ Arvestus

Väljastatav dokument  ̸ Tunnistus/tõend

Tunnistuse saamise tingimused  ̸

  • Arvestuseks on esitatud on kogemuslugu, mida on võimalik kasutada oma töös kogemusnõustajana ja enesereflektsiooni sisaldav praktikapäevik
  • 70% loengutes osalemine ja 100% superviseeritud praktika ja individuaalse praktika läbimine
  • koolitaja positiivne kirjalik hinnang praktika päevikule

Koolitajad  ̸

Linda Luhse MA (2012). Tallinna Ülikooli kunstiteraapia magistriõpe; (1992) TÜ Filosoofiateaduskond, psühholoogia osakond; (1982) TÜ Arstiteaduskond, ravi osakond. On pikaajaline joogatreener.

Vaike Raudava MSW (2003), 25 aastat töökogemust Eesti haridus- ja sotsiaalhoolekandesüsteemis, kogemusnõustaja.

Kohustuslik õppematerjal  ̸
Kursuse materjalid: Google Classroom

D.Narusson “Lootuse hoidja” TÜ kirjastus.

Bolton, R. (2005) Igapäevaoskused. Väike vanker