Erasmus+

Erasmus+ õpiränne

Mittetulundusühing IDEE osaleb  Erasmus+ KA104 programmis õpirändeprojektiga „Koolitajalt koolitajale”.

Projekti eesmärkideks on:
1. Parendada organisatsiooni töötajate IKT pädevusi koos e-kursuse koostamise oskustega (sisuloome, video loomine jt);
2. uuendada teadmisi avaliku sektori organisatsioonide mudelitest ja nende juhtimisest;
3. vahendada Euroopa koostöövõrgustikes ekspertteadmust Eestist.

Õpirännetes osaleb kaks organisatsiooni põhitöötajat. Osalejatel on kõrgharidus ja mõlemad osalejad omavad lisaerialana õpetaja kutset. Ühe osaleja põhiprofiiliks on sotsiaaltöö ja organisatsiooni sotsioloogia. Osaleja on Euroopa Sotsiaaltöö Teadlaste Ühingu ja Eesti Sotsioloogide Ühingu liige. Teise töötaja põhiprofiiliks on kvaliteedijuhtimine, ta on kümme aastat töötanud tootmis- ja kvaliteedijuhina erinevates kõrgtehnoloogilistes ettevõtetes, omab teadmisi ja rahvusvaheliselt tunnustatud kogemusi kvaliteedijuhtimise ja protsessiarenduse valdkondades, on Eesti Kvaliteediühingu liige.

Euroopa-suunalisi õpirändeid oli kokku planeeritud kuus, toetust saadi kaheks õpirändeks.

Projekti tegevused viiakse ellu vastavalt projektitaotluses esitatud aja-ja tegevuskavale.

Oodatav mõju osalejatele:
● on paranenud organisatsioonis töötavate koolitajate oskused toimida koolitajana rahvusvahelises kontekstis,
● on õpitud digitehnoloogiate kasutamist õppetegevuses;
● toimiv osalemine rahvusvahelistes koostöövõrgustikes.

Oodatav mõju organisatsioonile avaldub organisatsiooni pädevuste täienemises ja uue, digipädevuse, lisandumises. On toimunud osalemine rahvusvahelistes koostöövõrgustikus. Organisatsiooni konkurentsivõime suureneb uute teadmiste lõimimisega sihtrühmadele suunatud tegevustes:
1. Uute kursuste loomine avaliku halduse organisatsioonide uutest mudelitest ja nende juhtimisest;
2. Uute e- kursuste väljatöötamine, kus õpetatakse uuenduslikke IKT tehnoloogiaid kasutama;
3. Teenuste parendamine ja uute teenuste väljatöötamine:
● erinevate organisatsioonide välis- ja sisekeskkonna analüüsimine
● organisatsioonide superviseerimine ja coaching (sh kool/lasteasutus).

Organisatsiooni strateegiliseks eesmärgiks on parandada organisatsiooni konkurentsivõimet.
Uute e-kursuste ja õppematerjalide loomisel eesti ja inglise keeles vahendatakse teadmisi mitme suunaliselt nii kohalikul, regionaalsel kui Euroopa tasandil. Otseselt täidab seda eesmärki osalemine rahvusvahelistes koostöövõrgustikes. Õpirännetel osalemine aitab kaasa MTÜ Idee visiooni realiseerimisele, kujuneda viie aasta jooksul tunnustatud eksperdiks:
I innovatiivne D digi E EESTI E ekspert.

ENG, RU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *