Ettevalmistus tegevusjuhendaja kutseeksamiks

Ettevalmistus kombineeritud osalemisvõimalustega tegevusjuhendaja kutseeksamiks

Õppekava nimetus ̸ Tegevusjuhendaja täienduskoolitus
Õppekava rühm ̸ Tervis ja heaolu
Kutsestandard ̸ Sotsiaal-ja tervishoiuvaldkonna spetsialist, tase 4
Kutse grupp ̸ Tugiisik
Spetsialiseerumine ̸ Tegevusjuhendaja

Eesmärk ̸ Koolituse eesmärgiks on ette valmistada tegevusjuhendajat kutseeksamiks.

Sihtrühm ̸ Töötavad tegevusjuhendajad
Õpingute alustamise tingimused ̸  Keskharidus, töötamine tegevusjuhendajana
Maht ̸ 78 tundi (3 AP)
Toimumisaeg/ 5.08.2022 -20.09.2022
Toimumise ajakava ja lisainfo ̸ Tunniplaan saadetakse vähemalt üks nädal ennem kursuse algust kursusele registreerinutele e-postiga.
Hind (ei lisandu käibemaksu) ̸ 714.00
Täiendav info ̸ MTÜ Idee on Töötukassa koolituskaardi koostööpartner
Registreerimine ̸ Töötukassa iseteenindusportaalis või e-post: mtyidee20@gmail.com
Registreerumise tähtaeg ̸ 1.08.2022
Kursus toimub, kui osalejaid on vähemalt ̸ 8

Info koolitaja veebil ̸  http://cognitio.ee/ettevalmistus tegevusjuhendaja kutseeksamiks

Õpiväljundid ̸ aluseks kohustuslikud kompetentsid B.2.1-B.2.6 ja B.2.14 koos spetsialiseerumine tegevusjuhendajaks (Töö intellektihäire ja vaimse tervise probleemiga täiskasvanuga B.2.7)

Reflekteerib oma tööd tegevusjuhendajana (eneseanalüüsi koostamine);
Analüüsib oma pädevuse piires kliendi tervislikku seisundit, jälgib kliendi raviplaani ja toitumist.
Koostab kliendi tegevusplaani ja tööülesannetest tulenevat dokumentatsiooni.
Tunneb oma klientidega seotud ametialaseid võrgustikke ja oskab teha oma juhendatava huvides koostööd sotsiaal- ja ametnike võrgustikega.

Sisu Moodulite kirjeldused
Klienditöö refleksioon

  • Kliendi sotsiaalsete oskuste arendamine või arendamine
  • Kliendi tegevusvõime arendamine, säilitamine ja toetamine
  • Kliendi juhendamine ja toetamine igapäevaelu toimingutes
  • Kliendi toetamine võimetekohasel panustamisel ühiskonda
  • Toetamine asjaajamise korraldamisel
  • Koostöö meeskonnas ja võrgustikega (sh rehabilitatsioonimeeskond)
38
Lõputöö (iseseisev töö): enesereflektsiooni ja kliendi tegevuskava koostamine 40

Õppekeskkonna kirjeldus ̸ Kombineeritud osalemisvõimaluseks on reaalajas toimuv distantsõpe (Skype). Vajalik on Internetiühendus.
Õppetöö vorm ̸ Auditoorne ja iseseisev
Õppekeel ̸ Eesti keel
Õppemeetodid ̸ Loeng, seminar, rühmatöö, osalusvaatlus, digivahendite kasutamine
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viis ̸ Arvestatud – Mittearvestatud
Hindamismeetodid ̸ Arvestus

Nõuded lõpetamiseks ̸ 70% loengutes osalemine ja 100% nõutud dokumentatsioonist on täidetud (kutse taotlemiseks vajalikud dokumendid on valmis).

Väljastatav dokument ̸ Tunnistus/tõend

Koolitajad ̸

Urve Tõnisson psühholoog ja vaimse tervise õde
On töötanud erihoolekandevaldkonnas pikka aega nii teenuste loomisel ja arendamisel, teenuseid pakkuva spetsialistina kui koolitajana.

Signe Kriisa 2010- 2012 Tallinna Ülikool; Organisatsioonikäitumine militaarsetele ja paramilitaarsetele organisatsioonidele (läbitud magistrikursus)
1984-1989 Tartu Ülikool ; Eripedagoogika – surdopedagoog. Pikaajaline töökogemus sotsiaaltöö ja meditsiinivaldkonnas erinevatel ametikohtadel ja koolitajana. Täiskasvanute koolitaja, tase 6. Omab tegevusjuhendaja kutset.

Vaike Raudava MSW (2003), 25 aastat töökogemust Eesti haridus- ja sotsiaalhoolekandesüsteemis.

Aleksander Temmo MSc;  töötanud tootmis- ja kvaliteedijuhina erinevates kõrgtehnoloogilistes ettevõtetes, omab teadmisi ja rahvusvaheliselt tunnustatud kogemusi kvaliteedijuhtimise ja protsessiarenduse valdkondades, Eesti Kvaliteediühingu liige.

Kohustuslik õppematerjal ̸
Loengumaterjalid: Google Classroom/tegevusjuhendaja

Tegevusjuhendaja käsiraamat

Tegevusplaani koostamise ja täitmise juhend

Hollander, D, Wilken, J (2015) Kuidas klientidest saavad kodanikud. Taastumise ja kaasatuse toetamine CARe metoodika abil. Duo kirjastus.

Bolton, R. (2005) Igapäevaoskused. Väike vanker