Ettevalmistus sotsiaal-ja tervishoiuvaldkonna spetsialisti kutseeksamiks

Ettevalmistus sotsiaal-ja tervishoiuvaldkonna spetsialisti kutseeksamiks

19.04. – 30.09.2021

Õppekava nimetus ̸ Tegevusjuhendaja täienduskoolitus
Õppekava rühm ̸ Tervis ja heaolu
Kutsestandard ̸ Sotsiaal-ja tervishoiuvaldkonna spetsialist, tase 4
Kutse grupp ̸ Tugiisik
Spetsialiseerumine ̸ Tegevusjuhendaja

Eesmärk ̸ Koolituse eesmärgiks on tööks ette valmistada erihoolekande valdkonna spetsialisti, tegevusjuhendajat, kutseeksamiks.

Sihtrühm ̸ Töötavad tugiisikud
Õpingute alustamise tingimused ̸  Keskharidus, töötamine tugiisikuna
Maht ̸ 120 tundi (3 AP)
Toimumisaeg/ 19.04. – 30.09.2021
Toimumise ajakava ja lisainfo ̸ Tunniplaan saadetakse vähemalt üks nädal ennem kursuse algust kursusele registreerinutele e-postiga.
Hind (ei lisandu käibemaksu) ̸ 1000.00
Täiendav info ̸ MTÜ Idee on Töötukassa koolituskaardi koostööpartner
Registreerimine ̸ Töötukassa iseteenindusportaalis või e-post: mtyidee20@gmail.com
Registreerumise tähtaeg ̸ 15.04.2021
Kursus toimub, kui osalejaid on vähemalt ̸ 8

Info koolitaja veebil ̸  http://www.cognitio.ee/?page_id=630
Õpiväljundid ̸ aluseks on kohustuslikud kompetentsid B.2.1-B.2.6 ja B.2.14 koos spetsialiseerumine tegevusjuhendajaks (Töö intellektihäire ja vaimse tervise probleemiga täiskasvanuga B.2.7)

Kursuse lõpuks on igaüks reflekteerinud oma tööd tegevusjuhendajana ja koostanud eneseanalüüsi ja kliendi tegevusplaani.

Sisu/
Iga kursuslane koostab oma kandideerimisdokumente, mille täitmist arutatakse ühises grupis sh:
– Reflekteerib oma tööd tegevusjuhendajana (eneseanalüüsi koostamine);
– Analüüsib oma pädevuse piires kliendi tervislikku seisundit, jälgib kliendi raviplaani ja toitumist;
– Koostab kliendi tegevusplaani ja tööülesannetest tulenevat dokumentatsiooni

Tunneb oma klientidega seotud ametialaseid võrgustikke ja oskab teha oma juhendatava huvides koostööd sotsiaal – ja ametnike võrgustikega.

Õppekeskkonna kirjeldus ̸ Kombineeritud osalemisvõimaluseks on reaalajas toimuv distantsõpe (Skype) ja järele vaadatavad loengud koos iseseisva tööga. Vajalik on Internetiühendus.
Õppetöö vorm ̸ Auditoorne ja iseseisev
Õppekeel ̸ Eesti keel
Õppemeetodid ̸ Loeng, seminar, rühmatöö, osalusvaatlus, digivahendite kasutamine
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viis ̸ Arvestatud – Mittearvestatud
Hindamismeetodid ̸ Arvestus

Nõuded lõpetamiseks ̸ 70% loengutes osalemine ja 100% praktilist õpet; Positiivselt kaitstud lõputöö

Väljastatav dokument ̸ Tunnistus/Tõend

Lektorid ̸
Vaike Raudava MSW (2003), 25 aastat töökogemust Eesti haridus- ja sotsiaalhoolekandesüsteemis.

Nele Kalf psühholoog (2007) / andragoog MA (2018) Tallinna Ülikool. Pikaajaline koolitus-ja nõustamiskogemus.

Urve Tõnnisson psühholoog ja vaimse tervise õde.
On töötanud erihoolekandevaldkonnas pikka aega nii teenuste loomisel ja arendamisel, teenuseid pakkuva spetsialistina kui koolitajana.

Signe Kriisa 2010- 2012 Tallinna Ülikool, Organisatsioonikäitumine militaarsetele ja paramilitaarsetele organisatsioonidele (läbitud magistrikursus) 1984-1989 Tartu Ülikool, Eripedagoogika – surdopedagoog. Pikaajaline töökogemus sotsiaaltöö ja meditsiinivaldkonnas erinevatel ametikohtadel ja koolitajana. Täiskasvanute koolitaja, tase 6.

Aleksander Temmo MSc; Viimased 10 aastat on töötanud tootmis- ja kvaliteedijuhina erinevates kõrgtehnoloogilistes ettevõtetes, omab teadmisi ja rahvusvaheliselt tunnustatud kogemusi kvaliteedijuhtimise ja protsessiarenduse valdkondades, Eesti Kvaliteediühingu liige. Täiskasvanute koolitaja, tase 6.

Kohustuslik õppematerjal ̸
Loengumaterjalid: Google Classroom/tegevusjuhendaja

Tegevusjuhendaja käsiraamat

Tegevusplaani koostamise ja täitmise juhend

Hollander, D, Wilken, J (2015) Kuidas klientidest saavad kodanikud. Taastumise ja kaasatuse toetamine CARe metoodika abil. Duo kirjastus.

Bolton, R. (2005) Igapäevaoskused. Väike vanker