Sotsiaal-ja tervishoiuspetsialisti täienduskoolitus

Sotsiaal-ja tervishoiuspetsialisti täienduskoolitus

Õppekava nimetus ̸ Tegevusjuhendaja täienduskoolitus
Õppekava rühm ̸ Tervis ja heaolu
Kutsestandard ̸ Sotsiaal-ja tervishoiuvaldkonna spetsialist, tase 4
Kutse grupp ̸ Tugiisik
Spetsialiseerumine ̸ Tegevusjuhendaja

Eesmärk ̸ Koolituse eesmärgiks on tööks ette valmistada erihoolekande valdkonna spetsialisti, kes oskab erivajadusega inimest toetada ja juhendada tema igapäevatoimingutes, töö –ja huvitegevuses koos  maksimaalne iseseisvuse toetamisega kas kliendi kodus, koduvälisel või institutsionaalsel teenusel.
Sihtrühm ̸ Töötavad tugiisikud
Õpingute alustamise tingimused ̸  Keskharidus, töötamine tugiisikuna
Maht ̸ 280 tundi (7 AP)
Toimumisaeg/  24.05. – 20.09.2021
Toimumise ajakava ja lisainfo ̸ Tunniplaan saadetakse vähemalt üks nädal ennem kursuse algust kursusele registreerinutele e-postiga.
Hind (ei lisandu käibemaksu) ̸ 2000.00
Täiendav info ̸ MTÜ Idee on Töötukassa koolituskaardi koostööpartner
Registreerimine ̸ Töötukassa iseteenindusportaalis või e-post: mtyidee20@gmail.com
Registreerumise tähtaeg ̸ 09.04.2021
Kursus toimub, kui osalejaid on vähemalt ̸ 8

Info koolitaja veebil ̸  http://www.cognitio.ee/?page_id=638
Õpiväljundid ̸ aluseks on kohustuslikud kompetentsid B.2.1-B.2.6 ja B.2.14 koos spetsialiseerumine tegevusjuhendajaks (Töö intellektihäire ja vaimse tervise probleemiga täiskasvanuga B.2.7)

Oskab reflekteerida enda tööd (eneseanalüüsi koostamine).
Oskab jälgida kliendi tervislikku seisundit, jälgida kliendi raviplaani ja toitumist.
Oskab koostada kliendi tegevusplaani ja tööülesannetest tulenevat dokumentatsiooni.
Tunneb oma klientidega seotud ametialaseid võrgustikke ja oskab teha oma juhendatava huvides koostööd sotsiaal – ja ametnike võrgustikega.

Sisu Moodulite kirjeldused: ak.t.
I moodul (sisaldab 6 ak.t iseseisvat tööd)

Kliendi tervikkäsitlus

Kliendi tegevusvõime ja kõrvalabi vajaduse hindamine ning analüüsimine

38
II moodul (sisaldab 6 ak.t iseseisvat tööd)

Erihoolekandeteenuseid tarbivad sihtrühmad sh praktiline väljaõpe – psüühilise erivajadus ja vaimne intellektihäire – RFK ja RHK-10 klassifikatsioonides  (praktiline õpe 28 ak.t)

Somaatilised haigused

Ravimiõpetus

Tervislik toitumine

Abi- ja hooldusvahendid sh infotehnoloogilised.

84
III moodul (sisaldab 6 ak.t iseseisvat tööd)

Klienditöö alused (sh praktiline väljaõpe 30)

Kliendi sotsiaalsete oskuste arendamine

Kliendi tegevusvõime arendamine, säilitamine ja toetamine

Kliendi juhendamine ja toetamine igapäevaelu toimingutes

Kliendi toetamine võimetekohasel panustamisel ühiskonda

Toetamine asjaajamise korraldamisel

78
IV moodul (sisaldab 6 ak.t iseseisvat tööd)

Spetsiifilised oskused klienditöös (sh praktiline väljaõpe 8)

Koostöö  meeskonnas ja võrgustikega (sh rehabilitatsioonimeeskond)

40
V moodul

Eesti  Vabariigi (eri)hoolekandesüsteem ja -teenused.

Sotsiaal-ja tervishoiuvaldkonna spetsialist, tase 4 spetsialiseerumisega tegevusjuhendajaks.

Sotsiaalala töötaja eetikakoodeks.

24
Lõputöö (iseseisev töö) 16

Õppekeskkonna kirjeldus ̸ Kombineeritud osalemisvõimaluseks on reaalajas toimuv distantsõpe (Skype) ja järele vaadatavad loengud koos iseseisva tööga. Vajalik on Internetiühendus.
Õppetöö vorm ̸ Auditoorne ja iseseisev
Õppekeel ̸ Eesti keel
Õppemeetodid ̸ Loeng, seminar, rühmatöö, osalusvaatlus, digivahendite kasutamine
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viis ̸ Arvestatud – Mittearvestatud
Hindamismeetodid ̸ Arvestus

Väljastatav dokument ̸ Tunnistus/Tõend

Tunnistuse saamiseks:
1) tuleb osaleda 70% loengutes
2) läbida 100% praktiline õpe
3) kaitsta positiivselt lõputöö (tegevuskava koostamine)

Tõendi saamiseks:
1) tuleb osaleda 70% loengutes
2) läbida 70% praktiline õpe

Lektorid ̸
Vaike Raudava MSW (2003), 25 aastat töökogemust Eesti haridus- ja sotsiaalhoolekandesüsteemis.

Nele Kalf psühholoog (2007) / andragoog MA (2018) Tallinna Ülikool. Pikaajaline koolitus-ja nõustamiskogemus.

Urve Tõnnisson psühholoog ja vaimse tervise õde.
On töötanud erihoolekandevaldkonnas pikka aega nii teenuste loomisel ja arendamisel, teenuseid pakkuva spetsialistina kui koolitajana.

Signe Kriisa 2010- 2012 Tallinna Ülikool, Organisatsioonikäitumine militaarsetele ja paramilitaarsetele organisatsioonidele (läbitud magistrikursus) 1984-1989 Tartu Ülikool, Eripedagoogika – surdopedagoog. Pikaajaline töökogemus sotsiaaltöö ja meditsiinivaldkonnas erinevatel ametikohtadel ja koolitajana. Täiskasvanute koolitaja, tase 6.

Aleksander Temmo MSc; Viimased 10 aastat on töötanud tootmis- ja kvaliteedijuhina erinevates kõrgtehnoloogilistes ettevõtetes, omab teadmisi ja rahvusvaheliselt tunnustatud kogemusi kvaliteedijuhtimise ja protsessiarenduse valdkondades, Eesti Kvaliteediühingu liige. Täiskasvanute koolitaja, tase 6.

Kohustuslik õppematerjal ̸
Loengumaterjalid: Google Classroom/tegevusjuhendaja

Tegevusjuhendaja käsiraamat

Tegevusplaani koostamise ja täitmise juhend

Hollander, D, Wilken, J (2015) Kuidas klientidest saavad kodanikud. Taastumise ja kaasatuse toetamine CARe metoodika abil. Duo kirjastus.

Bolton, R. (2005) Igapäevaoskused. Väike vanker