Digioskuste koolitus edasijõudnutele

Arvutikoolitus edasijõudnutele eesti keeles Tartus 2020.a.

 

Täienduskoolitusasutuse nimetus: MTÜ Idee
Õppekava nimetus Arvutikoolitus edasijõudnutele
Õppekava rühm 0482 – Arvutikasutus
Toimumise ajakava ja lisainfo kl 9.15 – 13.30 tööpäeviti
Õppe kogumaht (akad. tundides): 60 tundi, millest 100% on kontaktõpe,
sh 20 tundi praktiline töö.
Toimumiskoht   Tartu linn, Õpetaja 11
Õppekeskkonna kirjeldus Õppetöö toimub koolituse läbiviimiseks sobivates õpperuumides, mis on varustatud vajaliku õppetehnikaga ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele. Koolitusklassis on olemas Internet
Õppetöö vorm Auditoorne ja iseseisev õpe
Õppekeel Eesti keel
Õppejõud  Aleksander Temmo
täiskasvanute koolitaja, tase 6
Hind (käibemaks ei lisandu) 800 EUR
Sihtgrupp  Koolitus on mõeldud täiskasvanutele inimestele, kellel on vähene arvutikasutamise oskus.
Maksimaalne osalejate arv  10
Kursus toimub, kui osalejaid on vähemalt 6
Õppe eesmärk Kursuse läbinu saab baasteadmisi ja oskusi, mis vastavad DigiComp iseseisva kasutaja tasemele
Õpingute alustamise tingimused Algtasemel arvutioskused
Õpiväljundid   Koolituse tulemusena suudab koolitatav oskuslikult kasutada MS Office tekstitöötluse ja arvutustabeli tarkvara võimalusi, hallata dokumente, koostada esitlusi ning hallata oma e-posti, kontakte ja ajakavasid
Koolituse läbinu on omandanud kontoritakvara kasutamiseks vajalikud võtted, süsteemsed ja põhjalikud oskused MS Wordi võimaluste efektiivseks kasutamiseks igapäevases asjaajamises
Oskab kasutada töid kiirendavaid “nippe”, mis annavad kokkuhoidu ajas ning praktilised oskused iseseisvalt mahukate dokumente professionaalseks koostamiseks
Koolituse läbinud oskab korrektselt vormistada erinevaid dokumente
Oskab luua organisatsiooni tutvustavaid esitlusi, kasutades MS PowerPoint tarkvara
Õppesisu 
Teema maht ak.t.
1. Arvuti riistvara,
operatsioonisüsteem ja rakendustarkvara
5
2. Tekstitöötlus
MS Office Word programmiga
20
3. Tabelitöötlus
MS Excel programmiga
20
4. Esitluste loomine
MS PowerPoint programmis
10
5. MS Outlook võimalustega tutvumine 5
Õppemeetodid Loeng, praktilised harjutused, grupitöö, iseseisev töö.
Kohustuslik õppematerjal Ei ole
Nõuded lõpetamiseks  Õpingute lõpetamise tingimuseks on osalemine loengutes (70%) ja iseseisva töö ülesannete täitmine:
Tekstidokumentide koostamine ja redigeerimine vastavalt õppekavale
Arvutustabelite koostamine, diagrammide loomine vastavalt õppekavale
Esitluse loomine.
MS Outlook programmi seadistamine, konto loomine.
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viis Mitteeristav.
Hindamismeetodid Individuaalne töö.
Väljastav dokument Tõend või tunnistus.
Täiendav info MTÜ Idee on Töötukassa koolituskaardi koostööpartner