Täienduskoolituse õppekorralduse alused

1. Üldsätted

1.1 MTÜ IDEE korraldab täiskasvanutele suunatud täienduskoolitust.
1.2 MTÜ IDEE lähtub täienduskoolituse korraldamisel täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist ning täiskasvanute koolitaja kutse-eetika koodeksist.

2. Õppijate täienduskoolitusele vastuvõtmise ja väljaarvamise kord

2.1 Õppekavale vastuvõtmise tingimused on määratletud konkreetses õppekavas.
2.2 Õppija arvatakse täienduskoolituselt välja, kui ta ei ole täitnud õppekavas esitatud tingimusi.

3. Õppemaksu maksmise, sellest vabastamise ja selle tagastamise tingimused ja kord

3.1 Õppetasu suurus määratakse igale õppekavale eraldi.
3.2 Õppetasu soodustused määratakse igale õppekavale eraldi.
3.3 Õppetasu tasutakse pangaülekandega organisatsiooni arveldusarvele.
3.4 Kui õppetasu maksab kolmas osapool, siis toimub arveldamine vastavalt osapoolte vahel sõlmitud lepingule.
3.5 Ärajäänud koolituse eest tasutud summa makstakse tagasi täies ulatuses või kantakse soovi korral üle mõne teise koolituse osavõtutasuks.
3.6 Mõjuvatel mõjustel (haigestumine, mille kinnituseks on arstitõend) kursuse katkestamisel makstakse kursuse tasu tagasi propotsionaalselt.

4. Õppekavade kvaliteedi tagamine

4.1 Õppekavad on suunatud tööalaste oskuste arendamisele.
4.2 Õppekava aluseks on:
valdkondliku ministri poolt määrusega kehtestanud täienduskoolituse õppekava;
kutsestandardis sätestatud pädevused;
tööturu vajadustel põhinev analüüs (OSKA raportid).
digipädevuste tasemete kirjeldused.
4.3 Õppekavasid täiendatakse kaks korda aastas või vastavalt muutunud seadusandlusele.

5. Koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

5.1 Koolitajatel on kõrgharidus ja/või töökogemus õpetataval erialal.
5.2 Koolitajad lähtuvad oma tegevuses täiskasvanute koolitamise põhimõtetest..

6. Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

6.1 Õppetööks kasutatavd ruumid vastavad Eesti Vabariigis kehtivatele nõuetele.
6.2 Õppimisprotsessis on kasutusel infotehnoloogilised vahendid.

7. Tagasiside kogumise kord

7.1 Täienduskoolituse õppekvaliteedi seire toimub õppijatelt ja lektoritelt tagasiside kogumise abil.
7.2 Õppijatelt kirjaliku tagasiside saamise meetodiks on tagasiside ankeet.
7.3 Kogutud tagasisidet analüüsitakse ning vajadusel viiakse õppekavasse sisse muudatused.

8. Vaidluste lahendamise kord
Vaidlus(ed) lahendatakse kokkuleppe teel. Kui kokkulepet ei saavutata, lahendatakse vaidlus(ed) Tartu Maakohtus.