Õppekorralduse alused

Täienduskoolituse õppekorralduse alused

1. Üldsätted
1.1. MTÜ IDEE korraldab täiskasvanutele suunatud täienduskoolitust.
1.2. MTÜ IDEE  lähtub täienduskoolituse korraldamisel täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist ning täiskasvanute koolitaja kutse-eetika koodeksist.

2. Õppijate täienduskoolitusele vastuvõtmise kord
2.1. Õppekavad on koostatud kas:
a) Tellimuse alusel, kus sihtrühm ja muud tingimused on tellija poolt määratletud;
b) Avatud õppekava, mis on avaldatud koduleheküljel
2.2. Õppekavale vastuvõtmise tingimused on määratletud konkreetses õppekavas.
2.3. Koolitus võib toimuda kontaktõppe, iseseisva töö, praktika või veebiloengu vormis. Õppeasutus vastutab praktika koordineerimise eest.

3. Õppijate täienduskoolituselt väljaarvamise tingimused ja kord
Õppija arvatakse täienduskoolituselt välja, kui ta ei ole täitnud õppekavas esitatud tingimusi.

4. Õppemaksu maksmise, sellest vabastamise ja selle tagastamise tingimused ja kord
4.1 Õppetasu suurus määratakse igale õppekavale eraldi.
4.2 Õppetasu tasutakse pangaülekandega organisatsiooni arveldusarvele.

5. Õppekavade kvaliteedi tagamine
Täienduskoolituse õppekava kvaliteedi seire toimub õppijatelt ja lektoritelt  tagasiside kogumise abil. Kogutud tagasisidet analüüsitakse ning vajadusel viiakse sisse muudatused.

6. Koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord
6.1 Koolitajad omavad kõrgharidust ja/või omavad töökogemust õpetataval erialal.
6.2 Koolitajad lähtuvad oma tegevuses täiskasvanute koolitaja kutsestandardist.

7. Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord
7.1 Info kursuste kohta avaldatakse  kodulehel vähemalt kaks kuud enne kursuse toimumise algust.
7.2 Koolitustele on võimalik registreeruda e-maili teel kodulehel toodud aadressil .
7.3 Kõigi registreerunutega võetakse individuaalselt ühendust.
7.4 Kõik koolitusele registreerunud saavad vähemalt nädal enne kursuse algust teabe koolituse täpse korraldusliku kohta.

8. Vaidluste lahendamise kord
Vaidlused lahendatakse kokkuleppe teel. Kui kokkulepet ei saavutada, lahendatakse vaidlused Tartu Maakohtus.