Uudised

23.12.2019

MTÜ IDEE alustab 17.02.2020 Valgas, Lembitu 2 tegevusjuhendaja täienduskoolitusega, mille aluseks on uus kutsestandard “Sotsiaal-ja tervishoiuvaldkonna spetsialist, tase 4”.

Tegevusjuhendajate erialase ettevalmistuse nõuded muutuvad alates 2020. aastast. Uue õppekava aluseks on alates 1.01.2020 kehtiv kutsestandard “Sotsiaal-ja tervishoiuvaldkonna spetsialist, tase 4”. Uue kutsestandardi alusel on kutse grupiks tugiisik, mille raames toimub spetsialiseerumine tegevusjuhendajaks.
Koolituse eesmärgiks on tööks ette valmistada erihoolekande valdkonna spetsialisti, kes oskab erivajadusega inimest toetada ja juhendada tema igapäevatoimingutes, töö –ja huvitegevuses koos maksimaalne iseseisvuse toetamisega kas kliendi kodus, koduvälisel või institutsionaalsel teenusel.
Koolitusele ootame inimesi, kes juba töötavad või soovivad tööle asuda eesti sotsiaalhoolekande süsteemis. Kursus sobib valikaineks tudengitele.
Õpingute alustamise tingimuseks on keskharidus. Õppe maht on 280 tundi (7 AP).
Õppekeel ̸ Eesti keel tõlkega vene keelde.
Kursus algab 17.02.2020. Tunniplaan saadetakse vähemalt üks nädal ennem kursuse algust kursusele registreerinutele e-postiga.
Hind (ei lisandu käibemaksu) ̸ 2500.00
Täiendav info ̸ MTÜ Idee on Töötukassa koolituskaardi koostööpartner
Registreerimine ̸ Töötukassa iseteenindusportaalis või e-post: raudava@gmail.com
Registreerumise tähtaeg ̸ 13.02.2020
Kursus toimub, kui osalejaid on vähemalt ̸ 8
Info koolitaja veebil  http://www.cognitio.ee
Õpiväljundite aluseks on kohustuslikud kompetentsid B.2.1-B.2.6, läbiv kompetents B.2.14, spetsialiseerumine tegevusjuhendajaks (Töö intellektihäire ja vaimse tervise probleemiga täiskasvanuga B.2.7)
Õpiväljundid:
• Oskab klienti nõustada, juhendada ja õpetada vastavalt nende arengutasemele ja tegevusvõimele sotsiaalsete oskuste omandamisel
• Tunneb ja oskab kasutada abi- ja hooldusvahendeid sh infotehnoloogilisi
• Oskab jälgida kliendi tervislikku seisundit, jälgida kliendi raviplaani ja toitumist.
• Oskab koostada kliendi tegevusplaani ja tööülesannetest tulenevat dokumentatsiooni.
• Tunneb oma klientidega seotud ametialaseid võrgustikke ja oskab teha oma juhendatava huvides koostööd sotsiaal – ja ametnike võrgustikega.
Õpperuum on varustatud vajaliku õppetehnikaga ning vastab tervisekaitse-ja ohutusnõuetele. Ruumis on Internetiühendus.

12.12.2019

MTÜ IDEE alustab 05.03.2020 Viljandis tegevusjuhendaja täienduskoolitusega, mille aluseks on uus kutsestandard “Sotsiaal-ja tervishoiuvaldkonna spetsialist, tase 4”

Tegevusjuhendajate erialase ettevalmistuse nõuded muutuvad alates 2020. aastast. Uue õppekava aluseks on alates 1.01.2020 kehtiv kutsestandard “Sotsiaal-ja tervishoiuvaldkonna spetsialist, tase 4”. Uue kutsestandardi alusel on kutse grupiks tugiisik, mille raames toimub spetsialiseerumine tegevusjuhendajaks.
Koolituse eesmärgiks on tööks ette valmistada erihoolekande valdkonna spetsialisti, kes oskab erivajadusega inimest toetada ja juhendada tema igapäevatoimingutes, töö –ja huvitegevuses koos maksimaalne iseseisvuse toetamisega kas kliendi kodus, koduvälisel või institutsionaalsel teenusel.
Koolitusele ootame inimesi, kes juba töötavad või soovivad tööle asuda eesti sotsiaalhoolekande süsteemis. Kursus sobib valikaineks tudengitele.
Õpingute alustamise tingimuseks on keskharidus.
Õppe maht on 280 tundi (7 AP)
Kursus algab 05.03.2020. Tunniplaan saadetakse vähemalt üks nädal ennem kursuse algust e-postiga kursusele registreerinutele.
Hind (ei lisandu käibemaksu) ̸ 2500.00
Täiendav info ̸ MTÜ Idee on Töötukassa koolituskaardi koostööpartner
Registreerimine ̸ Töötukassa iseteenindusportaalis või e-post: raudava@gmail.com
Registreerumise tähtaeg ̸ 03.03.2020
Kursus toimub, kui osalejaid on vähemalt ̸ 8
Info koolitaja veebil ̸ http://www.cognitio.ee/taienduskoolitus/tegevusjuhendaja-2/
Õpiväljundite aluseks on kohustuslikud kompetentsid B.2.1-B.2.6, läbiv kompetents B.2.14, spetsialiseerumine tegevusjuhendajaks (Töö intellektihäire ja vaimse tervise probleemiga täiskasvanuga B.2.7)
Õpiväljundid:
• Oskab klienti nõustada, juhendada ja õpetada vastavalt nende arengutasemele ja tegevusvõimele sotsiaalsete oskuste omandamisel
• Tunneb ja oskab kasutada abi- ja hooldusvahendeid sh infotehnoloogilisi
• Oskab jälgida kliendi tervislikku seisundit, jälgida kliendi raviplaani ja toitumist.
• Oskab koostada kliendi tegevusplaani ja tööülesannetest tulenevat dokumentatsiooni.
• Tunneb oma klientidega seotud ametialaseid võrgustikke ja oskab teha oma juhendatava huvides koostööd sotsiaal – ja ametnike võrgustikega.
Õppetöö toimub Viljandis, aadressil Oru 8.
Õpperuum on varustatud vajaliku õppetehnikaga ning vastab tervisekaitse-ja ohutusnõuetele. Ruumis on Internetiühendus.

19.06.2019

MTÜ Idee on alustanud registreerimist TUGIISIKU koolitusele, mis algab 10.09.2019.

Tugiisik vastab sotsiaalministeeriumi juhendite alusel soovituslikult järgmistele nõuetele:
• täisealine isik;
• on läbinud tugiisiku koolituse ja/või töötanud eelnevalt teenuse sihtgrupiga;
• sobib teenuse saajaga.
Tugiisikutöös on väga olulised isikuomadused ja suhtlemisoskus. Kasuks tuleb rahulikkus, oskus kuulata ja realistlikke eesmärke seada, tunnustamisoskus ja optimism.
Lapsega töötavale tugiisikule rakendatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 10¹. Tugiisik ei tohi olla süüdi mõistetud tahtlikult toimepandud kuriteo eest, mille karistusandmed ei ole karistusregistrist kustutatud.

Tugiisiku töö sisu, -ülesanded ja -korraldus on indiviidi vajadustest sõltuvalt erinevad.  Tugiisikuteenuse eesmärk (SHS § 23) on iseseisva toimetuleku toetamine olukordades, kus isik/pere vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu oma kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel olulisel määral kõrvalabi, mis seisneb juhendamises, motiveerimises ning isiku/pere suurema iseseisvuse ja omavastutuse võime arendamises.
Tugiisik ei tee oma kliendi eest tegevusi ära. Tugiisik ei ole hooldaja ja hooldustoimingud puhtalt hooldamise eesmärgil ei kuulu tugiisiku töö hulka.
Tugiisiku teenuse osutaja võib olla füüsilisest isikust ettevõtja, juriidiline isik, kohaliku omavalitsuse üksus ja riik täidesaatva riigivõimu asutuste kaudu (näiteks SKA või TTA).

Registreerimine e-post: raudava@gmail.com

Informatsiooni kursuse kohta leiab: Töökohapõhine tugiisiku koolitus

 

20.03.2019

Oma arvutikursustel pakub MTÜ Idee täiskasvanud õppijatele vajalikke teadmisi ja oskusi, et toetada neid integreerumisel tänapäeva digimaailma.
Kava on suunatud tööotsingute toetamiseks arvutis algajatele inimestele vanuses 50+.
Koolituse programmi aluseks on Europassi digipädevuse raamistik algajatele. Koolituse käigus omandatakse baasteadmisi arvutist, internetist, üldlevinud tarkvarast. Tutvustatakse digikeskkonna võimalusi ja sellega seotud turvariske.
Praktilise töö käigus harjutatakse tekstide koostamist ja redigeerimist, tööd arvutustabelitega, Interneti kasutamist jpm. Tähtsal kohal on turvalisus, digi-maailmas toimetamine ja isikuandmete kaitse.
Kursused on eesti ja vene keeles.

Tasuta arvutikoolitusele pääsemiseks külasta Töötukassa karjäärinõustajat ja loe lisaks infot Töötukassa kodulehelt.
Infot MTÜ IDEE arvutikoolituste kohta leiab http://www.cognitio.ee/algtaseme-arvutikursus-eesti/

На своих компьютерных курсах MTÜ Idee предлагает взрослым слушателям необходимые знания и навыки, которые помогут интегрироваться в современный цифровой мир.
Программа адаптирована для людей старше 50 лет, чтобы научить их пользоваться компьютером и электронной почтой, познакомить с возможностями интернета и основана на программе ЕС DigiComp начального уровня.
На практических занятиях слушатели будут упражняться в написании и редактировании заявлений, автобиографий и других текстов. Узнают, для чего используются электронные таблицы, как составить домашний бюджет и нарисовать диаграмму.
Рассматриваются возможности, которые предоставляет дигитальное государство, а также вопросы безопасности и защиты личных данных. Отдельное время отведено решению наиболее распространенных проблем.
Об условиях бесплатного прохождения компьютерных курсов можно узнать в Кассе по безработице.
Курсы проводятся на эстонском и русском языках.
Подробную информацию о компьютерных курсах MTÜ IDEE можно найти по адресу:
http://www.cognitio.ee/algtaseme-arvutikursus-vene/

19.03.2019

Tugiisikute ja lastega töötavate spetsialistide täienduskoolitus

Täienduskoolituse keskmes on erivajadusega laps. Erinevate erialade spetsialistid annavad praktilisi nõuandeid, kuidas erivajadusega last parimal viisil toetada ning kuidas panustada koostöövõrgustikesse nii, et kõik osapooled sellest võidavad.

Ootame täienduskoolitusele tugiisikuid, kelle tunnistus on vanem kui viis aastat või kes on läbinud väikesemahulise tugiisiku koolituse. Tugiisikult oodatakse mitmesuguseid teadmisi ja oskusi, seetõttu on nõuded tugiisiku täienduskoolitusele muutumas ning kindlasti ei piisa edaspidi 60 või 80-tunnilisest koolitusest. Koolitusele ootame ka lasteaedades ja koolides töötavaid spetsialiste, kes soovivad uuendada oma erialaseid teadmisi.

Infot MTÜ IDEE koolituse kohta leiab http://www.cognitio.ee/lapse-tugiisiku-koolitus-viljandi/